+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


چکیده:   این مقاله، تلاش دارد تا دیدگاه فوکو درباره ی قدرت و رابطه ی آن با مفاهیمی چون، دانش و معرفت و انوع قدرت و مکانیزم های آن، انضباط و . . . . و تا حدودی انتقادات وارد بر این دیدگاه را مورد بررسی قرار دهد، فوکو به طور کلی قدرت را یک وضعیت استراتژیکی پیچیده و مرتبط و تفکیک ناپذیر از دانش و معرفت می داند که صرفاً در مالکیت نیست بلکه در همه جا و همه ی مکان ها حضوری دائمی و چشم گیر دارد. کلید واژه ها: فوکو، قدرت، دانش، معرفت.   مقدمه:   قدرت، یکی از عام ترین... دنباله

 گم شدگان تاریخ فلسفه
 فرشاد نوروزی
در گذار به تاریخ فلسفه و اندیشه همواره بخشی مخدوش به نظر می رسد که به قول نیچه فیلسوف آلمانی در نابودی آن “حوادث فجیع، کسوف های ناگهانی اذهان آدمیان، دیوانگی های ناشی از خرافات و مسامحه کاری ها، انگشتان فلج و تنبل و حتی کرم ها و دانه های باران“ می تواند دوره ای از فلسفه را چنان در نقاب تاریک فرو برد که حتی نتوان سخنی از آن به میان آورد؛ در هر صورت مراد من از دوران گم شده فلاسفه پیشا سقراطی است.. گم شده هستند چرا که اندیشه های آنها در سیر تاریخ فلسفه گم شده است و...

 فریاد کودک درون
 فریدون وارسته
نیتچه: " تو باید طغیانی در درون داشته باشی تا بتوانی در برون، ستاره ی رقصان بیافرینی." هوش را بگــــــذار وانگه هوش دار گوش را بر بنــــــد وانگه گوش دار همچو آن وقتی که خواب اندر روی تو ز پیش خود بـــه پیش خود شوی بشنوی از خویش و پنـــــداری فلان با تو اندر خواب گفتست آن نهـــــان تو یکی تو نیستی ای خوش رفیــــق بلکه گردونی ودریـــــــــــای عمیق آن توِ زفتت که آن نهصـــــد توست قلزمست وغرقه گاه صــــــد توست کودکی است در درون من و تو و در درون همۀ ما، که همان کودک کنکجکاو و خود سر است که گاهی طغیانگر و عصیانگر است و گاهی آرام....

افغانستان درحالی سومین تجربۀ دموکراسی خود را پشت سر می گذارد که ما هنوز نیازمند آنیم تا مبانی فکری و اصول پایه یی دموکراسی را در روشنایی دانش سیاسی و چشم انداز ویژه گی های فرهنگی- اجتماعی کشور بیشتر و بهتر بشناسیم. چگونه گی تفکیک قوا در قانون اساسی کشورهنوز محتاج به بحث های گسترده است، باید این چگونه گی را بشناسیم. این شناخت می تواند ما را در امر تحکیم یک نظام دموکراتیک کمک کند. در جهان مدرن دموکراسی بر مبانی و اصولی استوار است که آن مبانی و اصول در نتیجۀ مبارزۀ دراز مدت پدید آمده است. ...

 سخنوری...
 سعادت پنجشیری
بلبل عرشند سخن پروران باز چه مانند به آن دیگران پردۀ رازی که سخن پروریست سایۀ از پردۀ پیغمبریست۱ هنر سخنوری یا فن سخنرانی سفینۀ القاء سخن است. سخنی که پیام واندیشۀ را در محمولۀ باطنی و بار عاطفی خود حمل میکند. واین عملیه برقرار کنندۀ یک ارتباط معنوی و منوی دوسویه بین سخنران و شنوندۀ آن است. سخنوری، هنر اشاعۀ کلام است در زیبائی آن. و سخنور هنرمندیست که خودرا درسیما ودل ودیدۀ شنوندۀ زیبا پسند میکارد. حس انگیزی و رابطه سازی میکند. و مستمع را در هالۀ از مطالب بکر، نغز ، زیبا ، با طراوت وتازه ذوقمندانه درموقعیت اختیار به پذیرش...


 » بیشتر...
 گفتار هشتم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و
 فریدون وارسته
 زیست نامه صوفی عشقری
 سعادت پنجشیری
 دراصول و اسرار سخنرانی
 سعادت پنجشیری
 قسیم اخگر مسافر سرزمین توفان ها
 پرتو نادری
 روزگار جناب
 کاکه تیغون
 گفتار هفتم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و
 فریدون وارسته
 زبان/ گویش/ لهجه (ازره گی (هزاره گی) زبان نه، گویش است)
 یعقوب یسنا
 گفتار ششم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و ف
 فریدون وارسته
 زبان، وَ غیبتِ جهان
 یعقوب یسنا
 شرکت سهامی تاراج
 پرتو نادری
 گفتار پنجم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و
 فریدون وارسته
 دختران مخفی
 پرتو نادری
 گفتار چهارم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و
 فریدون وارسته
 گفتار سوم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینه ذهن عارفان و ف
 فریدون وارسته
 یک وجب خاک سهم ما نیست
 پرتو نادری
 گفتار دوم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و ف
 فریدون وارسته
 گفتار نخست: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان
 فریدون وارسته
 یک سبد گل سپاس برای پاسداران آزادی بیان!
 پرتو نادری
 هر واژه یک شهروند است
 پرتو نادری
 پارس و هشتاد سال مصادرۀ فرهنگی
 کاوه جبران
  نسل نو مرا از انزوا به در آورد
 نصیر ندیم
 ننگ بر این سکوت باد!
 پرتو نادری
 یادداشتی در پیوند به طنز و طنزنویسی
 پرتو نادری
 گپی با یک ترانه سُرایِ تروریست
 جاوید فرهاد
 لطیف ناظمی، شاعری از تبار درختان
 پرتو نادری
  آزادی اندیشه و گفتار و زنگیِ مستِ شمشیر به دست
 رهنورد زریاب
 ناخودآگاهِ مشترکِ اساطیریِ نی‎نامه‎ی مثنوی با اسطوره‎ی
 یعقوب یسنا
 درآمدی بر روان شناسیِ خودسانسوری
 اسماعیل درمان
 طنز و تنهایی
 میرزا ملامت
 آزادی بیان، رعایتِ مقدّسات، و خطوطِ قرمز در پهنۀ فرهنگ
 فهيم رسا
 اسلام ستیزی
 اکبر گنجی
 عبدالرب رسول سیاف، فقیهی والامقام یا سیاستمدار ماکیاولی
 مهران موحد
 آدم ارزان است
 احسان الله سلام
 یادداشت های روزانۀ یک فیسبوکی
 کاکه تیغون
 آزمون های استخباراتی همسایگان
 پرتو نادری
 درنگی بر رویکرد فرهنگی در فرمان اخیر رییس جمهور کرزی
 مجيب مهرداد
 نخستین نغمه های عاشقانه ی شرق
 یعقوب یسنا
 انسان در" گلنار و آینه"
 اسد کوشا
 دیالکتیکِ اسطوره ای در شعر «نشانی» اثر سهراب سپهری
 یعقوب یسنا
 پایان دوران درخشان ترجمه
 پرتو نادری
 در مراسم اعدام آفتاب
 پرتو نادری
 نقدی برمجموعه ی "به سپیدی این شعرها شک کنید"
 جاوید فرهاد
 عقل گرایی یا مدرنیته
 داریوش عاطف
 دولت، جامعهء مدنی و بیماریهای همگون
 پرتو نادری
 داستان جدایی نادر از سیمین
 روح الامین امینی
 بیست و ششم دلو درتاریخ افغانستان دیگر وجود ندارد
 پرتو نادری
 دفتر در قطر صدا در پاکستان
 پرتو نادری
  نگاهی بر ادبیات مقاومت
 ياسين نگاه
 سروجنی نایدو
 کلکینچه
 از شعر بومی گرا تاشعر بومی
 مجيب مهرداد
 ماهیت آزادی از دیدگاه روسو و سارتر
 داریوش عاطف
 انفجار دوم
 پرتو نادری
 صبح صادق ندمد تا«شب یلدا» نرود
 پرتو نادری
 حکمت عملی حکیم ابوالبیان حامد کرزی
 پرتو نادری
 کشف تازه ی رییس جمهور
 پرتو نادری
 «سیمرغ» و یاد داشتی برآن
 پرتو نادری
 «دهه اشتباهات»، تجربه یی ناکام
 حسن ابراهیمی
 رؤیایی دارم من
 مارتين لوتر کينگ
 رقم 39 در فیس بوک، بحث برانگیز شد
 فهيم رسا
 علی عبدالرضایی در شعر امروز افغانستان
 مجيب مهرداد
 رابعه اثیر و چشم انداز زنانه در شعر
 ياسين نگاه
 به راستی، ریالیسم جادویی چیست؟
 بروس هولند راجرز
 در گفت وگو با بچه ی جواهر (یعقوب یسنا)
 وحید بکتاش
 چگونه میتوان نقد را در افغانستان با هنجار ساخت!
 شایان فریور
 شب برفی
 نازی کریم
 مراسم بزرگداشت استاد واصف باختری در سویدن
 پنجره
 دوای دلبدی
 احسان الله سلام
 از تاریخ بیاموزیم
 احمد ارشاد خطیبی
 طالبان نکتایی دار از طالبان مسلح خطرناکترند!
 احمد ارشاد خطیبی
 نهیلیسم مدرن - پسایند جریان های سیاسی
 احمد جواد ادبیار
 جلد دوم امپراتور
 عاصف حسینی
 ما و کُتلهای اندیشه های ژرف
 غفران بدخشانی
 ما و سیاست
 غفران بدخشانی
 شهروندان معترض
 منان شیوا
 وقتی عدالت گرگی می شود
 منان شیوا
 اشراف به دموکراسی
 منان شیوا
 اعتراف می کنیم که ما
 منان شیوا
 جنبش سرتاسری تاجکان
 سیروس حبیب
 از چه خواهد شد؟، به سوی چه باید کرد؟
 عزیز آریانفر
 نامه ی عاشقانه
 سیروس حبیب
 تفاوت در تصور
 جاوید فرهاد
 رباعیات روز
 سیروس حبیب
 برگِ از رنج التواریخ
 سیروس حبیب
 کدام استعداد؟ سخنی با والی بدخشان
 منان شیوا
 جایگاه جوان در جامعه ی ما
 غفران بدخشانی
 "من متهم می کنم"
 منان شیوا
 ما همه صلح میخواهیم
 میرزا ملامت
 دانه ی ناراضی
 کاوه کرامی
 اندر باب عقل
 استاد عبدالکريم سروش
 جهانی شدن ، جهانی سازی وپیامد ها
 منان شیوا
 و بار دیگر پنجره
 مسعود ع.