+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


ما بعد از تفکر و تعقل فراوان در موارد گوناگون، از جمله هدف پیدایش و غیره، نه تنها به نتیجه ی چشمگیر و تازه ای دست نیافتیم که حتی به دریافت های متفکرین پیشین نیز مشکوک گردیدیم. یگانه نتیجه ایکه تا بدین لحظه برای خودمان قناعت بخش بوده و امکان دارد بعدها نباشد، در باره ی ادبیات می باشد. آنهم از نوع طنزی اش که با وجود جذابیت های فراوان، باریکی های بیش از حد و کشف های دوست داشتنی اش کم کم مبدل به موجودی تنها و منزوی میگردد. به طول و عرض تاریخ چند هزار ساله ایکه نویسندگان مختلف... دنباله

 ما همه صلح میخواهیم
 میرزا ملامت
به مناسبت روز جهانی صلح که همین دو سه روز قبل غوغایی به پا کرد و خیل کبوترهای سفید به هوا. و با توجه با اینکه هرگونه اقدامی از جانب ما غیرلازم، کاملاً غیرقانونی و خلاف موازین صلح جویانه طلقی میگردد، پس از مشاوره فراوان با کتاب، دفتر و مابقی لوازم آشپزخانه به این نتیجه رسیدیم تا گزارشی کوتاه نما از این مراسم روحانی تهیه نموده در دسترس ملت همیشه در سنگر قرار دهیم تا بدانند و آگاه باشند که در سنگر هم میتوان از صلح گفت. چه بسا آنانکه در قفس پرواز نمودند، در خانه سیر جهان و روی خویش...