+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


چندی پیش، نوشته ای بی نام و نشان به ایمیل من رسید. هجویه ای بلندبالا و ماهرانه بود در مزمت یکی از شاعران شهیر افغانستان. پیش تر نوشته هایی این چنین در انترنت به نشر می رسید که عده ای زبان به نکوهش و مزمت و گاه توهین یکدیگر گشوده بودند. مغزم را از هیجانات «خوب و بد» که بیرون کردم، گفتم چرا؟ سربازان دو جبهه به گونه ای، مشخص و شناخته شده اند، فقط گاهی ساختار اجتماعی چند لایه ی افغانستانی سبب می شود پیش روی یکدیگر را به آغوش بکشند، و پشت سر زبان به شکوه و ناسزا بچرخانند.... دنباله