+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


از تاریخ بیاموزیم! نویسنده: احمد ارشاد خطیبی سود گرفتن از زمان وپند گرفتن از تاریخ، ملت ها را به مجد وعظمت میرساند، زیرا زمان و تاریخ ثروت های با ارزش برای ملت ها به حساب میآید. اما دریغ و درد که در دنیای امروز برخی از ملت ها از ثروت های مشروع و هنگفت معنوی شان استفاده شایانی نمیکنند که یکی از جمله این ثروت ها، تاریخ است. ملتی که قدر زمان وفرصت ها را بداند و به تاریخ خویش به دیده انتباه بنگرد ؛ میتواند گذشته را بخوبی برسی، حال را بدرستی درک و آینده را تا حد ممکن به گونه علمی پیش بینی... دنباله

طالبان نکتایی دار از طالبان مسلح خطرناکترند! طالبان به حیث یگ گروه تروریستی و بدوی نمادی از سنگدلی، بیرحمی، قومگرای، انسان کشی و مزدورمنشی است که هیچگاه جنایت آنها را مردم افغانستان و جهان فراموش نخواهند کرد. این گروه،انسانیت را به تیغ کشیدند و با ایدئولوژی منحط و قرون وسطای شان مرتکب جنایاتی گردیدند که در طول تاریخ کمتر مثل آن را میتوان سراغ کرد. طالبان در دوره زمامداری شان افغانستان را به یک زندان بزرگی مبدل ساخته بودند و برای شکنجه بیشتر مردم افغانستان همه ارزش انسانی و اخلااقی را لگد مال کردند. در باره جنایات این گروه مزدور در...