+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


کلوب قلم افغانها در سویدن، در ادامه ی فعالیت های فرهنگی و ادبی خود این بار به نکوداشت و تبجیل از مقام والای استاد سخن واصف باختری ، شاعر بزرگی که عمریست مذاب احساسش را در یاقوت شعر وسخن سر ریز کرده است و رنجنامه مردمش را خطاب به انسان و انسانیت در قالب نوشته ها و سروده های زیبا، محکم و استوار، فریاد برآورده است، می پردازد. کلوب قلم بر آن است که این مراسم بزرگداشت را از ساعت 12.00 تا 19.00 شام روز شنبه 4 ماه جون سال روان میلادی، در سالن کنفرانس های لیسه نکهء استکهلم... دنباله