+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


به جواب این سوال گرداننده یک سایت که از من پرسید: " وضعیت نقد درافغانستان در کدام سو به جریان است؟" خواستم یک مقدار وسیع تر درمورد این سوال کوتاه ولی عمیق چیز هایی بگویم. بالاخره نقد به طرفی که باید برود می رود. اگر منظور این باشد که با وضعیت کنونی نقد به کجا خواهد رسید ، من نمی گویم که راه نقد ما به ترکستان است . بخاطریکه این َمثل درخصوص نقد ما قابل استفاده نیست. درحقیقت وضعیت کنونی نقد از نوعی تلاش هایی است که بعد از پا به سنگ خوردن ها... دنباله