+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


پیش از هر بحث تیوریک و تاریخی در باره‏ ی ادبیات مقاومت، نیاز است تا کلمه‏ ی مقاومت به صورت مجرد مورد بررسی و شناسایی معنایی و مفهومی قرار گیرد؛ که انگیزه‏ های پیدایی این کلمه با این بار معنایی ریشه در چه دارد. اساسن در فرهنگ های فارسی دری" مقاومت" را هم سنگ و هم معنا با ایستادگی می دانند و این را نیز می دانیم که ایستادگی چه وقت به فعلیت در می آید. تاریخ ایستادگی بر می گردد به تاریخ ظهور نخستین انسان‏ ها. انسان‏ ها وقتی می بینند که عملی مطابق خواست و دیگاه شان نیست؛ دست... دنباله

به من گفتی که دلداری ندارم به تو ای" رابعه" کاری ندارم به تو می گویم ای یار ستمکار به غیر از تو دل آزاری ندارم اگر نگاهی بیندازیم به وضعیت شعر زن در افغانستان، در همان پلک نخست در می یابیم که از رهگذر کمیت شاعران در نهایت فراوان- زن- در درون تاریخ ابیات کلاسیک و مدرن زبان و ادبیات فارسی دری داریم. که در کنار شاعران مرد شعر سرودند و دست به آفرینش هایی ادبی_هنری زدند؛ اما از آن جایی که هر آفریده‏ی هنری با جهان درونی و باطنی آفرینشگر پیوند عمیق و راستین دارد. پس بایست این آفریده‏ها بیانگر رازها، نیازمندی‏ها،...