+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


گفتگوی فهیم رسا با اکبر کلانتری - آقای کلانتری، برای آغاز این گفت‌وگو می‌شود برداشت‌تان را از آزادی بیان بگویید و این‌که چرا آزادی بیان؟ آزادی بیان در یک جامعۀ دموکراتیک، حقّی است که به شهروندان داده می‌شود تا بدون ترس از پَی‌گرد و سرکوب دولتی، دست به انتشار عقایدشان بزنند. نمونه‌ای از آن را می‌توان در قانون اساسی ایالات متحده (متمّم اوّل) مشاهده کرد. آن‌جا گفته می‌شود حقّ آزادی بیان تحتِ حفاظت قانون اساسی است. تثبیت این حق از آن رو برای دموکراسی اهمّیّت دارد که شهروندان بتوانند از دولت خود انتقاد کنند بدون آن‌که متهم به خیانت، توطئه علیه امنیت کشور،... دنباله

شمار زیادی از جوانان فیس بوکی به حساسیتی که در بارۀ شمارۀ ۳۹ در افغانستان وجود دارد، اعتراض کردند و نمایه های صفحات فیس بوک شان را با این شماره دگرگون ساختند. شمارۀ 39 به دلیل بارِ خرافاتیی که در جامعۀ سنتی افغانستان دارد، موجب بروز بسیاری از معضلات اجتماعی شده است. حذف کمیتۀ شماره ۳۹ از جمع چهل کمیته یی که برای بحث روی آجندای لویه جرگۀ سنتی تشکیل شده بودند، واپسین حساسیت در این باره بود که از سوی شرکت کنندگان این جرگه ایجاد شد. حرکت جوانان در فیس بوک با شعارهای «39 فقط یک عدد است»، «در مبارزه با خرافات با...