+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


از شلیک نخستین موشک به سمت پایگاه های طالبان در خاک افغانستان، درست یک دهه می گذرد و جنگ نیروهای ائتلاف و امریکا به ضد نیروهای طالب کماکان در خاک افغانستان و پاکستان ادامه دارد و یکی از طولانی ترین جنگ هایی است که تا هنوز امریکایی ها در طول تاریخ جنگ های نظامی خود راه اندازی کرده اند. این جنگ در ابتدا نوید تازه یی را با خود برای مردم افغانستان به همراه داشت، چون تصور تمام مردم افغانستان بر این بود که حال زمان آن فرا رسیده است که امریکا و جامعه جهانی، نوید بخش پایان حکومت سیاه... دنباله