+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


مدرنیته یکی از بحث های مهم جامعه شناسی و نقطۀ مهم تیوری اجتماعی معاصر است که بیش تر نظریه پرداز ها در گذشته و حال این موضوع را به عنوان یک اندیشه که جامعه را از چارچوب سنت ها برون آورده و به سوی دنیای نو و بر جسته در آورده باشد بیان کرده اند. تیوری های اجتماعی در تفسیر خود به عنوان محصول مدرنیته پذیرفته می شوند. در تفسیر خود مدرنیته علم به سرچشمه دانش تبدیل می شود و رسم های سنتی رنگ می بازد و برخی هنجار... دنباله

در فلسفه و فرهنگ سیاسی کم‏تر واژه‏‌ها به اندازۀ آزادی به بازی گرفته شده است. این در حالی ا‏ست که پارۀ از متفکران آزادی را به مفهوم رهایی از هر گونه قید و بند دانسته اند و جمع دیگر آن‏را فرمان برداری از عقل معنا کرده‏‌اند. انگار که رمز این همه اختلاف و ابهام در خود واژۀ آزادی نهفته باشد. معنای‏ که ما معمولن از مفهوم آزادی داریم به دلیل این‏‌که هیچ انسانی اسارت را دوست ندارد و خواهان رهایی از هر نوع قید و بندهاست به ‏دنبال فقدان و جلوگیری از هر نوع قید و بند است. به نگرۀ من خواست...