+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


نقدی بر مجموعه ی "ترانه و تروریست" از"کاوه جُبران" "ترانه و تروریست"، پس از دفتر "آفتاب تعطیل"،مجموعه ی دیگری از شعر های "کاوه جُبران" است که منتشر شده است. یکی از ویژه گی های این مجموعه آن است که برخلاف مجموعه های دیگر - که مانندِ قوطی عطار هر چیزی در آن ها دستیاب می شود - در این دفتر، صرفن با غزل رو به روییم؛ امّا غزل هایی که از حافظه ی یک ترانه سُرایِ تروریست برای مان نقل می شود مانندِ: "حق می دهی به من که بمیرم، ضروری است این شهرِ در گرفته، گرفتارِ کوری است ما را غمِ بهشت... دنباله

"شاعر وعاشق ودیوانه از جنس هم اند" "شکسپیر" من در یک برخورد هندسی شعرهای "وحید بکتاش" را در مجموعه ی " به سپیدی این شعر ها شک کنید" به سه زاویه در یک مثلث بخشبندی می کنم. مثلث شعر بکتاش در این مجموعه، در سه زاویه ی "عشق"، " دیوانگی" و " شاعرانگی فلسفی" شکل می گیرد. زاویه ی عشق : مقوله ی "عشق" و "عاشقانگی" از رویکرد های مهم در شعر بکتاش است؛ اما این اهمیت زمان فرا ذهن مان می آید که عشق را با نگاه متفاوت دریابیم. ویژه گی نگاه بکتاش از شاعران هم نسلش این است که هر چیز...

 تفاوت در تصور
 جاوید فرهاد
تفاوت در تصور فریدریش" نیچه" فیلسوف بزرگ آلمانی از ابر چهره های مطرح در حوزه ی اندیشه است . ویژه گی تفکر نیچه، در نگاه بکروژرف اوست . دیدگاه نیچه، نا متعارف، سنت شکنانه و شجاعانه است: همین سه ویژه گی باعث می شود که او را بدون توجه به رد پا پذیرش آرایش – الزاما- باید دوست داشته باشیم. دریافت چشم انداز نیچه در باره ی پدیده های متعدد، تا حدی دشوار است، زیرا نیچه متفکریست ژرفنگر و گاهی هم بهت زده و به تعبیری فیلسوفیست " دیوانه". در این نبشتار ، به تکه هایی از دیدگاه نیچه در باره ی...