+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


دید فلسفی نویسنده با هدایت نزدیک است، و در یک کلام وی در پیوند هستی انسان چنین نظر دارد: " گلنار زندگی کرد تا خودش را بسوزاند، برای این به جهان آمده بود که در آتش بسوزد، در همان سالهای کودکی، در زیر همان درخت کهن سال او تمرین سوختن را می کرد..." - من آن هستم که هستی از اوست - (هایدگر) چگونگی پیدایش و سرنوشت انسان که از آوان تکوین فلسفه پرسش ذهن کنجکاو انسان بوده است، قرنها پدیده مافوق الطبیعی پنداشته می شد. اما این ایده پس از یافته های داروین در قرن نوزده چنان تنزل یافت که ناگهان انسان از... دنباله