+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


آن روزها که هنوز روزگار به انترنت وصل نشده بود، به دست آوردن کتاب های فارسی در این گوشۀ پُر کتاب اروپا، آسان نبود. برای به دست آوردن یک کتاب، گاه هفته ها و اغلب ماه ها منتظر می ماندیم. بعضی وقت ها گپ به یک سال و دو سال هم می کشید. کتاب که به دست می آمد، می خواندیم و لذت می بردیم از خواندن و داشتن آن. بسیار می خواندیم چون گفته اند که بسیار خوان، بسیار دان است. گمان می کردیم که بسیار می آموزیم. دوستان و آشنایانی که از ظهور این پدیده (داشتن کتاب خودش... دنباله

سه شنبه: در مورد برگشت با شکوۀ کاروان ورزشی از المپیک چند تا گزارش جالب خواندیم. همانقدر که گزارش ها خواندنی بود، همانقدر یا شاید بیشتر از آن هم کامنت ها و پیام های فیسبوکی خوانندگان جالب و دیدنی بود. برداشت عاجزانۀ ما این است که ما یا از ورزشکار خود یک جهان پهلوانی که هفتاد برابر رستم زورمند و بزرگ است می سازیم یا هم با او مثل یک بوت کهنۀ پاره پاره رفتار می کنیم ( این بوت در بهترین حالت برای ما شاید برابر با همان بوتی باشد که در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی در عراق به سوی جورج...