+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


در پیوند به سخنان عبدالرب رسول سیاف در روز ۱۸ سنبله/ شهریور در مراسم سالگرد شهادت احمدشاه مسعود در تالار لویه جرگه: (۱)- حرف های سیاف در باب نکوهش حمله های انتحاری ای که از سوی طالبان انجام می شود کاملا درست و متین بود. گمان نمی کنم کسی که اندک ترین آشنایی ای با مسائل دینی داشته باشد با او در این باره مخالفتی از خود نشان دهد. اما پرسشی که در این جا تولید می شود این است که چرا سیاف تا کنون در محکومیت حمله های انتحاری لب به سخن نگشوده بود؟ آیا او به توصیۀ کرزی با صراحت... دنباله