+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


فرهنگِ لاروس می گوید که حافظ شیرازی در سال ۱۳۲۵ میلادی به جهان آمد و در سالِ ۱۳۹۰ میلادی از جهان رفت. [۱] بر این بنیاد، این غزل سرای زمانه ها، در سدۀ چاردهم میلادی، شصت وپنج سال زنده گی کرد. گفته می شود که بسیاری از سرودهای رندانه، طنزآمیز و پرخاش گرانۀ این قلندرِ آزاده و روشن گر، با ردّ و انکار محتسبان و خُرده فروشان بازارِ شرع، روبه رو بودند و این بی دردانِ تُنُک مایه، بر بسا از غزل های رقصان و دل نواز حافظ، مُهرِ شُنعَت و گناه می زدند. از جمله، معروف است که غزل شورانگیزِ خواجه،... دنباله