+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


گفت وگوگردان: نصیر ندیم بیرون باران می بارید و این بهانه یی شد برای من و استاد عفیف که ساعتی با هم بنشینیم و دربارۀ چیزهایی سخن بگوییم که دل مان می خواست. از روزها پیش، این آرزو را در دل می پروراندم. خُب، خدا رحمت کناد مادر باران را! عفیف را که می شناسید و شعرهایش را هم خوانده اید، قضاوت دربارۀ کارهای ادبی این مرد، بزرگ تر از صلاحیتِ ادبی این بی بضاعت است. - شکسته نفسی فکر نکنی ها! دلیل انس بیش ترت با نسل نو چی است و چرا از نسلِ خودت تافتۀ جدا بافته هستی؟ صادقانه... دنباله