+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


در ششم دی سال ۱۳۱۳، دولت رضاشاه در یک نامۀ رسمی، از کشورهای جهان خواست تا جغرافیای ایرانِ امروزی را که تا آن گاه پارس نامیده می شد، ایران بخوانند. درست چهار روز بعد از این تقاضا، استاد سعید نفیسی، در روزنامۀ اطلاعاتِ آن زمان مقاله یی را زیر عنوان «از این پس همه باید کشور ما را بنام ایران بشناسند»، در توجیه این برنامه منتشر کرد که به باور بسیاری ها، نقطۀ عطفی در تاریخ باستان گرایی بی رویۀ ایران معاصر شمرده می شود. این حرکت چندان ناگهانی هم نبود. در سدۀ سیزدهم هجری، جغرافیای قاجاری درست مثل افغانستان با... دنباله