+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


اعتراض هما نا نه گفتن مردم در برابر عملکرد های دولت های استبدادی است .اعتراض ها از سوی مردم در قالب واکنش های متفاوت انجام می آید.از نافرمانی مدنی تا بایکوت عدم شرکت در قلمروی اعمال قدرت دولت تا رفتن به زندان های به شکل دسته جمعی و همایش های خیابانی همه و همه اعتراض عنوان می شود. تمام سیاست یک جانبه و رعیت گرا را شهروندان با این عملکرد خود سمت و سو داده اند. بیان انتقادی و نه گفتن در برابر دولت ممیزه واقعی میان رعیت بودن و شهروند بودن است. شهروندان معترض آنانی اند که فاصله... دنباله

وقتی تمامیت خواهی جای وجدان مردمگرا یی را می گیرد آینده به دست باد های شوم و بی باک داده می شود و عدالت گرگی می شود. در فرایند چنین روزگار تخلوار طبیبان همه کانون بیمار های مهلک می شوند و بیدارگران همه اسیر شب . از مردم حرف باقی نمی ماند بجز از نیرنگ و خدعه های رنگین. عدالت را کسی هم به در دوردست های عمر دولت به گونه ی حداقلی آن نمی بیند. و دموکراسی به عنوان کانون ارزشهای مردمی به هیچ معاوضه می شود. دیکتاتور ترین چهره زالووار به حیات سیاسی مردم تکیه...

این بحث را با بیان فشرده از ارزشهای مردمی باید آغاز کرد. ارزشهای مردمی در حقیقت پایبندی نظام بر مبنای مولفه های عدالت گرا و برابری است.که زیربنا توسعه ی حقوق شهروندی را در ساختار یک دولت نهادینه می کند. جامعه شناسان سیاسی مردم و ارزشهای وابسته به مردم را اساس و ریشه مشروعیت دولت های دموکراتیک تعریف کرده اند.و کاراترین عنصر در امر توسعه و پایداری یک نظام را توجه دولت بر خواسته های مردمی تلقی کرده اند. ارزشهای مردمی در صورت تحقق و نهادینه شدن در امر زودودن تمامیت خواهی و تک روی و انحصار اقتدار از کارا ترین...

نویسنده: شیوای شرق اعتراف می کنیم که ما "متهمیم" سیاست مداران ما بدیهکارتر از آنانی اند که از عدم آگاهی مردم بهره بردار می کنند. ارباب فضل و معنا ارزشهای انسانی و بودش با مفهوم را در داشتن جوهر آزادی و شمایل ارزشمند آن دریافته می داند. آدمی با آزدی و جوهری راستین اختیار عمل اش می تواند تعریف شود. هر کی و هر هویتی اگر از منزلت و سکوی ارزشناک آزادی برخود دار نباشد به گورستان و مغاک می ماند.و در سمت به باد شدن ارزشهای خود قرار خواهد گرفت. به همین گونه ارباب ذوق آزادی فر یزدی خود را...

قبل از پرداختن به شناسایی انگیزه ای این نوشتار ضروری می دانم تا به شهروندان نجیب و فرزانه ی بدخشان اهم از روشنفکران، برزگان شخصیت های نستوه و دوران آفرین، رزمندگان واقیعی کشور خواهران و برادران دانشجویان تحصیل کرده گان آموزگاران فرزانه ی بدخشان، مردم بیچاره و مظلوم زاده گاهم به خاطر دردمندی و بی نشانی بودن شان در مسایل گوناگون مراتب ارج گذاری و سپاس فراوان خود را پیشکش کنم. امید وارم یک روز در برج بلندی آزادی و برابری، عدالت و مساوات و حق شهروندی در بستری همگرایی و یکپارچگی ملی به سربرید و در راستای آبادانی...


 » بیشتر...
 "من متهم می کنم"
 منان شیوا
 جهانی شدن ، جهانی سازی وپیامد ها
 منان شیوا