+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


اندر باب عقل ریچارد رورتی وقتی گفته بود كه در دوران قرون وسطا خدا، خدا بود. آنگاه در دوران روشنفكری و مدرنیسم عقل، خدا شد و امروزه، یعنی در دوران پست مدرنیزیم، هیچ خدایی وجود ندارد. این سخن، بهرة بزرگی از حقیقت دارد. بُت عقل یا خدای عقل امروز شكسته است و واژه عزیز خرد كه روزی فاخرترین و مقدس ترین واژه ها بود، امروز جز معنایی مشكوك و مبهم و فروتن افاده نمی كند. عقل ارسطویی، عقل دكارتی، عقل كانتی، عقل هگلی، عقل دینی، عقل تاریخی، عقل دیالكتیكی، عقل نظری، عقل عملی و ... دیگر انقسامات خرد و درشت،... دنباله