+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 ادبیات
 اجتماعی


فرهنگِ لاروس می گوید که حافظ شیرازی در سال ۱۳۲۵ میلادی به جهان آمد و در سالِ ۱۳۹۰ میلادی از جهان رفت. [۱] بر این بنیاد، این غزل سرای زمانه ها، در سدۀ چاردهم میلادی، شصت وپنج سال زنده گی کرد. گفته می شود که بسیاری از سرودهای رندانه، طنزآمیز و پرخاش گرانۀ این قلندرِ آزاده و روشن گر، با ردّ و انکار محتسبان و خُرده فروشان بازارِ شرع، روبه رو بودند و این بی دردانِ تُنُک مایه، بر بسا از غزل های رقصان و دل نواز حافظ، مُهرِ شُنعَت و گناه می زدند. از جمله، معروف است که غزل شورانگیزِ خواجه،... دنباله

 عقل گرایی یا مدرنیته
 داریوش عاطف
مدرنیته یکی از بحث های مهم جامعه شناسی و نقطۀ مهم تیوری اجتماعی معاصر است که بیش تر نظریه پرداز ها در گذشته و حال این موضوع را به عنوان یک اندیشه که جامعه را از چارچوب سنت ها برون آورده و به سوی دنیای نو و بر جسته در آورده باشد بیان کرده اند. تیوری های اجتماعی در تفسیر خود به عنوان محصول مدرنیته پذیرفته می شوند. در تفسیر خود مدرنیته علم به سرچشمه دانش تبدیل می شود و رسم های سنتی رنگ می بازد و برخی هنجار...

در فلسفه و فرهنگ سیاسی کم‏تر واژه‏‌ها به اندازۀ آزادی به بازی گرفته شده است. این در حالی ا‏ست که پارۀ از متفکران آزادی را به مفهوم رهایی از هر گونه قید و بند دانسته اند و جمع دیگر آن‏را فرمان برداری از عقل معنا کرده‏‌اند. انگار که رمز این همه اختلاف و ابهام در خود واژۀ آزادی نهفته باشد. معنای‏ که ما معمولن از مفهوم آزادی داریم به دلیل این‏‌که هیچ انسانی اسارت را دوست ندارد و خواهان رهایی از هر نوع قید و بندهاست به ‏دنبال فقدان و جلوگیری از هر نوع قید و بند است. به نگرۀ من خواست...