+ - x
 » دسته ها
 نقد
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


گفت وگوگردان: نصیر ندیم بیرون باران می بارید و این بهانه یی شد برای من و استاد عفیف که ساعتی با هم بنشینیم و دربارۀ چیزهایی سخن بگوییم که دل مان می خواست. از روزها پیش، این آرزو را در دل می پروراندم. خُب، خدا رحمت کناد مادر باران را! عفیف را که می شناسید و شعرهایش را هم خوانده اید، قضاوت دربارۀ کارهای ادبی این مرد، بزرگ تر از صلاحیتِ ادبی این بی بضاعت است. - شکسته نفسی فکر نکنی ها! دلیل انس بیش ترت با نسل نو چی است و چرا از نسلِ خودت تافتۀ جدا بافته هستی؟ صادقانه... دنباله

گفتگوی فهیم رسا با اکبر کلانتری - آقای کلانتری، برای آغاز این گفت‌وگو می‌شود برداشت‌تان را از آزادی بیان بگویید و این‌که چرا آزادی بیان؟ آزادی بیان در یک جامعۀ دموکراتیک، حقّی است که به شهروندان داده می‌شود تا بدون ترس از پَی‌گرد و سرکوب دولتی، دست به انتشار عقایدشان بزنند. نمونه‌ای از آن را می‌توان در قانون اساسی ایالات متحده (متمّم اوّل) مشاهده کرد. آن‌جا گفته می‌شود حقّ آزادی بیان تحتِ حفاظت قانون اساسی است. تثبیت این حق از آن رو برای دموکراسی اهمّیّت دارد که شهروندان بتوانند از دولت خود انتقاد کنند بدون آن‌که متهم به خیانت، توطئه علیه امنیت کشور،...

1- برای کشیدن یک نخ سیگار بی دغدغه، کابل آمده بودم. فرزام اکبری و مجیب مهرداد، دوستان مشترکمان، روزی به من گفتند، «تو را با کسی معرفی می كنیم که حرف و حدیثی برای گفتن دارد.» این معرفی، سبب شد که چندی بعد، هفته نامه پگاه را راه بیاندازیم تا برای دغدغه های من و حرف و حدیث تو و دوستان، بهانه ای باشد. آشنایی من و تو از آن روز به بعد آغاز شد- شاید سال هشتاد دو خورشیدی. یسنا! كم وبیش از آن روزها سخن بگو. بچه ی جواهر: آن روزها، اكنون برای من به یك...