+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی


در گذار به تاریخ فلسفه و اندیشه همواره بخشی مخدوش به نظر می رسد که به قول نیچه فیلسوف آلمانی در نابودی آن “حوادث فجیع، کسوف های ناگهانی اذهان آدمیان، دیوانگی های ناشی از خرافات و مسامحه کاری ها، انگشتان فلج و تنبل و حتی کرم ها و دانه های باران“ می تواند دوره ای از فلسفه را چنان در نقاب تاریک فرو برد که حتی نتوان سخنی از آن به میان آورد؛ در هر صورت مراد من از دوران گم شده فلاسفه پیشا سقراطی است.. گم شده هستند چرا که اندیشه های آنها در سیر تاریخ فلسفه گم شده است و... دنباله

همان گونه که برهمگان روشن است مکتب های ادبی و جریان های فکری دریک مقطع خاص زمانی وبطور ناگهانی ظهور نمی کنند، بلکه هر مکتب یا جریان فکری همواره در درازنای تاریخ و در اثر پیش زمینه هایی که در فرآیند تشکل یک مکتب یا جریان رنگ می بازند، پدید می آیند. دراین میان نهیلیسم (نیست انگاری) نیز به عنوان یک جریان فلسفی- ادبی نه به طور ناگهانی و نه هم در زمان خاص،بلکه در نتیجه ی درهم آمیزی زمینه های از پیش پرداخته شده ی سیاسی - اجتماعی واقتصادی در روند تاریخ پدیدار گردید. البته نهیلسیم مدرن به گونه...

 تفاوت در تصور
 جاوید فرهاد
تفاوت در تصور فریدریش" نیچه" فیلسوف بزرگ آلمانی از ابر چهره های مطرح در حوزه ی اندیشه است . ویژه گی تفکر نیچه، در نگاه بکروژرف اوست . دیدگاه نیچه، نا متعارف، سنت شکنانه و شجاعانه است: همین سه ویژه گی باعث می شود که او را بدون توجه به رد پا پذیرش آرایش – الزاما- باید دوست داشته باشیم. دریافت چشم انداز نیچه در باره ی پدیده های متعدد، تا حدی دشوار است، زیرا نیچه متفکریست ژرفنگر و گاهی هم بهت زده و به تعبیری فیلسوفیست " دیوانه". در این نبشتار ، به تکه هایی از دیدگاه نیچه در باره ی...

 اندر باب عقل
 استاد عبدالکريم سروش
اندر باب عقل ریچارد رورتی وقتی گفته بود كه در دوران قرون وسطا خدا، خدا بود. آنگاه در دوران روشنفكری و مدرنیسم عقل، خدا شد و امروزه، یعنی در دوران پست مدرنیزیم، هیچ خدایی وجود ندارد. این سخن، بهرة بزرگی از حقیقت دارد. بُت عقل یا خدای عقل امروز شكسته است و واژه عزیز خرد كه روزی فاخرترین و مقدس ترین واژه ها بود، امروز جز معنایی مشكوك و مبهم و فروتن افاده نمی كند. عقل ارسطویی، عقل دكارتی، عقل كانتی، عقل هگلی، عقل دینی، عقل تاریخی، عقل دیالكتیكی، عقل نظری، عقل عملی و ... دیگر انقسامات خرد و درشت،...

جهانی شدن ، جهانی سازی وپیامد ها واژه جهانی شدن در سالهای بعد از دهه 1980 پا به عرصه گفتمان های اجتماعی سیاسی گذاشت و در مدت کوتاهی جزء فراگفتمان های عصر قرار گرفت و خود را در صدر مباحث سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در سطح جهان به عنوان یک بحث بزرگ جای داده است . اما از آنجا که نسبت به شناخت این پدیده و تعریف آن هنوز وحدت نظری وجود ندارد و از طرفی در تمامی حوزه های سیاست، فرهنگ روندهای متضادی مشاهده می شود، دست یافتن به تعریفی جامع با مشکل روبرواست یعنی...