+ - x
 » دسته ها
 نقد
 گفتگو
 فلسفه
 طنز
 سیاست
 زیستنامه
 روانشناسی
 خودشناسی و عرفان
 جامعه شناسی
 پنجره
 پژوهش
 برگردان
 اندیشه
 ادبیات
 اجتماعی

 » دیگر نگاشته ها
 گم شدگان تاریخ فلسفه
 اشراف به دموکراسی
 گفتار چهارم: آگاهی، زیبایی و رهایی در آینۀ ذهن عارفان و
 درآمدی بر روان شناسیِ خودسانسوری
 انفجار دوم
 در گفت وگو با بچه ی جواهر (یعقوب یسنا)
 شهروندان معترض
 روزگار جناب
 پارس و هشتاد سال مصادرۀ فرهنگی
 آدم ارزان است

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰
احسان الله سلام

دولت گل سخت مریض شد. تکسی کرایه کرد و سراسیمه پیش طبیب رفت. با اهدای یک چشمک وطنی و پنجصد افغانی به دربان داکتر، با افتخار بسیار مانند وکیل شورا به اتاق داکتر داخل شد.

متخصص روده لوژی با دیدن رنگ پریدۀ دولت گل پرسید:

ـ چه مریضی دارید؟

دولت گل با صدای بزمانند گفت:

ـ والله داکتر صاحب در شکمم کودتا رخ داده؛ اگر چاره یی نسنجید، نتیجۀ کودتا از سوراخ های بالا و پایین فواره می کند. گلاب به چپن تان، آن قدر دلبد هستم که فکر می کنم یک مرده گاو کلان را خورده باشم.

ـ مرده گاو خوردنی نیست، شاید گاومرده را خورده باشی؟

ـ قربان آدم فهمیده،مرده که مرده است؛ گاو چه پس چه پیش!

داکتر دست به کار شد؛ یک نسخۀ نیم متره برایش نوشت و گفت:

ـ برو درملتون( به گفتۀ چینایی ها دواخانه) پایین، دوا ها را بخر و بخور، ان شاءالله گاو مرده می برآید. اگر نبرآمد، باز بیا.

دولت گل سه بار دیگر نزد متخصص روده لوژی رفت، اما مرده گاوکودتاچی از شکمش نبرآمد.

دولت گل ناچار پیش حکیم جی رفت و از نتایج خونین کودتا برایش قصه کرد. حکیم جی با دلسوزی سر مریض داد زدو گفت:

ـ خانه پر پلاو، اگر دو روز دیگر نمی آمدی، «دهنرو» و «شکمرو» به جایش، حتا به سرطان گوش و چشم گرفتار می شدی.

رنگ دولت گل مثل بیرق افغانستان سه رنگه شد و پرسید:

ـ چرا، چه شده؟

ـ چیز های گنده و تاریخ زده را خورده ای!

چه را؟!

ـ خبرهای انتخاباتی را. تو نمی فهمی که «کنسرو دموکراسی» زود گنده می شود!؟

ـ وای راست گفتی، حالا چه بخورم؟

ـ بعد از امروز سه وقت نسخۀ مرا بخور، گاو چه پس چه پیش، از شکمت می برآید.

ـ حکیم جی صاحب، چاقو دسته نکن، زود بگو چه بخورم!

ـ صبح، یک چاینک استراتژی اوباما؛ چاشت، یک غوری فساد حکومتی؛ شب، یک کاسه رقص پشاوری!


***

وبلاگ:
پخته پرانک


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این متن نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *