+ - x
 » دیگر شاعران
 استاد شهریار
 راحله یار
 ضیا قاری زاده
 عنایت شهیر
 فریدون توللی
 عبدالهادی داوی
 رهی معیری
 سعادت پنجشیری
 پرتو نادری
 استاد رازق رویین

  شکر بی اندازه گويم کردگار خويش را
   » دفعات بازدید: ۳۷۷۹

امتیاز: ۴,۴ | مجموع آراء: ۸
  چشم مستت گر ببيند چهرۀ زرد مرا
   » دفعات بازدید: ۵۴۷۶

امتیاز: ۴,۱ | مجموع آراء: ۱۸
  عمری خيال بستم يار آشنائيت را
   » دفعات بازدید: ۳۷۳۸

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۹
  تابکی گردم از آن دلبر خودکام جدا
   » دفعات بازدید: ۳۰۸۷

امتیاز: ۴,۲ | مجموع آراء: ۶
  بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بيا
   » دفعات بازدید: ۱۰۴۶۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  من نمی گويم چنين کن يا چنان کار مرا
   » دفعات بازدید: ۳۲۹۴

امتیاز: ۴,۷ | مجموع آراء: ۳
  بی نکورويی گلستان خوش نمی آيد مرا
   » دفعات بازدید: ۳۳۱۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  از چه خار از من خوری ای جامه خارايی بيا
   » دفعات بازدید: ۳۱۱۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  چشم مستت به عين جنگ مرا
   » دفعات بازدید: ۳۴۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تا تار کاکلت دارد به عاشق تارها
   » دفعات بازدید: ۳۲۰۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  به تار عاشقی بندم خدايا
   » دفعات بازدید: ۳۹۹۶

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۴
  از چه آهوان تست نشهٔ رميدنها
   » دفعات بازدید: ۳۴۲۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  اين بود خواهش يگانهٔ ما
   » دفعات بازدید: ۳۸۴۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  نازم ای سرو سهی قامت رعنای ترا
   » دفعات بازدید: ۴۲۲۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ديده ام ديد و دل کشيد ترا
   » دفعات بازدید: ۴۱۱۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  کو شراب کهنی تا برد از هوش مرا؟
   » دفعات بازدید: ۶۸۹۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۴
  کباب کردی و بريان نمودی جان مرا
   » دفعات بازدید: ۳۷۵۴

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۳
  ز خامی عشق ناميدم هوس را
   » دفعات بازدید: ۳۶۴۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  صرف کردم عمر خود را در غزلسراييها
   » دفعات بازدید: ۳۵۳۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  مرا با خاطر رويت ببخشا
   » دفعات بازدید: ۳۵۰۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  در دبستان بهر تحصيليم ما
   » دفعات بازدید: ۳۳۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای ز خيال عارضت تار نظر به پيچ و تاب
   » دفعات بازدید: ۴۰۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  گشته از فيض کدامين رو منور ماهتاب
   » دفعات بازدید: ۳۵۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  گر شود زاهد دچار ساز پرجوش رباب
   » دفعات بازدید: ۳۷۷۳

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
  تنها نگفته ام رخ زيبا گل گلاب
   » دفعات بازدید: ۳۵۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در لعل لبت گرچه حيات دو جهانست
   » دفعات بازدید: ۷۱۱۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  انتخاب من ز حسن يار سيب غبغب است
   » دفعات بازدید: ۳۵۳۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  اين عکس شوخ و شنگ قشنگ از نگار ماست
   » دفعات بازدید: ۴۷۵۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۳
  حسن فرنگ و جرمن پامال دلبر ماست
   » دفعات بازدید: ۳۶۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شام شد روزم خدايا سرپناه من کجاست
   » دفعات بازدید: ۴۴۸۲

امتیاز: ۴,۸ | مجموع آراء: ۴
  داغ های سينه ام از سنگ طفلان بوده است
   » دفعات بازدید: ۳۵۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سازهای سينهٔ ما کمتر از سنتور نيست
   » دفعات بازدید: ۳۵۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  تا نازبوی خط ز لبت سر کشيده است
   » دفعات بازدید: ۳۶۸۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای دلربا چرا دلت از ما گرفته است
   » دفعات بازدید: ۴۰۹۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای دلربا بدست تو اين دلربا خوشست
   » دفعات بازدید: ۳۷۹۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  گر بهشتم می سزد ديدار جانانم بس است
   » دفعات بازدید: ۶۸۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ناز و ادا و جلوۀ خوبان غنيمت است
   » دفعات بازدید: ۴۱۳۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  رنگ حنا بدست تو ای نوجوان خوشست
   » دفعات بازدید: ۵۶۱۸

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
  خال سيه که در بر رخسار دلبرست
   » دفعات بازدید: ۳۷۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  الحذر ای دل که برق روی خوبان آتش است
   » دفعات بازدید: ۴۰۴۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  تا دل به چين کاکل يار آشيانه ساخت
   » دفعات بازدید: ۶۱۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  من نمی گويم که تنها ساغر و پيمانه سوخت
   » دفعات بازدید: ۳۵۱۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کوهکن را کوه کندن کار سنگين بوده است
   » دفعات بازدید: ۳۷۸۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  منم که سايهٔ من فرش بوريای من است
   » دفعات بازدید: ۳۸۰۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  اين جفاجوی ستمگر يار ديرين من است
   » دفعات بازدید: ۳۶۷۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  شدم از بسکه سخنور سخن از يادم رفت
   » دفعات بازدید: ۵۲۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بسيار کنج و کاو مکن اختيار نيست
   » دفعات بازدید: ۳۷۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  يک عمر در پی تو دويدم دگر بس است
   » دفعات بازدید: ۴۱۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  آن شوخ دلنواز چو کبک دری گذشت
   » دفعات بازدید: ۴۳۳۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  داری خبر که از دل و جان می پرستمت
   » دفعات بازدید: ۵۵۶۵

امتیاز: ۳,۷ | مجموع آراء: ۷
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین