+ - x
 » از همین شاعر
 نشد دراین درسگاه عبرت به فهم چندین رساله پیدا
 پرکرده جرو لایتجزاکتاب ما
 شور صد صحرا جنون گرد نمکدان شما
 با دل آسوده از تشویش آب و نان برآ
 حیف است کشد سعی دگر باده کشان را
 کو دماغ جهد، تن در خاکساری داده را
 در طلب تا چند ریزی آبروی کام را
 پریشان نسخه کرد اجزای مژگان تر ما را
 هرکجا تسلیم بندد بر میان شمشیر را
 سطر یقین به حک داد تکرار بی حد ما

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

نشد دراین درسگاه عبرت به فهم چندین رساله پیدا
جنون سوادی که کردم امشب ز سیر اوراق لاله پیدا
صبا زگیسوی مشکبارت اگر رساند پیام چینی
چو شبنم از داغ لاله گردد عرق ز ناف غزاله پیدا
فلک ز صفری که می گشاید بر عتبارات می فزاید
خلای یک شیشه می نماید پری ز چندین پیاله پیدا
چه موج بیداد هیچ سنگی نبست برشیشه ام ترنگی
شکسته دارد دلم به رنگی که رنگ من کرد ناله پیدا
اگر به صد رنگ پرفشانم ، ز دام جستن نمی توانم
که کرد پرواز بی نشانم چو بال طاووس هاله پیدا
چو جوشد افسردگی ز دوران ، حذر ز امداد اهل حسان
که ابر در موسم زمستان نمی کند غیر ژاله پیدا
قبول انعام بدمعاشان به خودگوارا مگیر بیدل
که می شوند این گلو خراشان چو استخوان از نواله پیدا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *