+ - x
 » از همین شاعر
 مرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خایی
 تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را
 از ما مرو ای چراغ روشن
 ای خجل از تو شکر و آزادی
 ما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقیم
 من پای همی کوبم ای جان و جهان دستی
 دل آمد و دی به گوش جان گفت
 تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد
 هله نیم مست گشتم قدحی دگر مدد کن
 غدرالعشق فزلت

 » بیشتر بخوانید...
 رسول فجر
 شرمید، خنده کرد، سپس گفت: «کودکی؟
 پنجره
 غزلسازم غزل می سازم هر رنگ
 دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
  نشود فاش کسی
 دل آن باشد که آرامی ندارد
 کبریت
 دل ما آتش و تن موج دودش
 لبت انجیر خُلم و توتِ یاقوتی خنجان را

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

آن سو مرو این سو بیا ای گلبن خندان من
ای عقل عقل عقل من ای جان جان جان من
زین سو بگردان یک نظر بر کوی ما کن رهگذر
برجوش اندر نیشکر ای چشمه حیوان من
خواهم که شب تاری شود پنهان بیایم پیش تو
از روی تو روشن شود شب پیش رهبانان من
عشق تو را من کیستم از اشک خون ساقیستم
سغراق می چشمان من عصار می مژگان من
ز اشکم شرابت آورم وز دل کبابت آورم
این است تر و خشک من پیدا بود امکان من
دریای چشمم یک نفس خالی مباد از گوهرت
خالی مبادا یک زمان لعل خوشت از کان من
با این همه کو قند تو کو عهد و کو سوگند تو
چون بوریا بر می شکن ای یار خوش پیمان من
نک چشم من تر می زند نک روی من زر می زند
تا بر عقیقت برزند یک زر ز زرافشان من
بنوشته خطی بر رخت حق جددوا ایمانکم
زان چهره و خط خوشت هر دم فزون ایمان من
در سر به چشمم چشم تو گوید به وقت خشم تو
پنهان حدیثی کو شود از آتش پنهان من
گوید قوی کن دل مرم از خشم و ناز آن صنم
اول قدح دردی بخور وانگه ببین پایان من
بر هر گلی خاری بود بر گنج هم ماری بود
شیرین مراد تو بود تلخی و صبرت آن من
گفتم چو خواهی رنج من آن رنج باشد گنج من
من بوهریره آمدم رنج و غمت انبان من
پس دست در انبان کنم خواهنده را سلطان کنم
مر بدر را بدره دهم چون بدر شد مهمان من
هر چه دلم خواهد ز خور ز انبان برآرم بی خطر
تا سرخ گردد روی من سرسبز گردد خوان من
گفتا نکو رفت این سخن هشدار و انبان گم مکن
نیکو کلیدی یافتی ای معتمد دربان من
الصبر مفتاح الفرج الصبر معراج الدرج
الصیر تریاق الحرج ای ترک تازی خوان من
بس کن ز لاحول ای پسر چون دیو می غرد بتر
بس کردم از لاحول و شد لاحول گو شیطان من


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *