+ - x
 » از همین شاعر
 گر نخسبی ز تواضع شبکی جان چه شود
 هر کی از نیستی آید به سوی او خبری
 طواف کعبه دل کن اگر دلی داری
 من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
 ای رونق هر گلشنی وی روزن هر خانه ای
 از ما مشو ملول که ما سخت شاهدیم
 ای عشق که کردستی تو زیر و زبر خوابم
 ای خواب به جان تو زحمت ببری امشب
 آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقص آ
 با تلخی معزولی میری بنمی ارزد

 » بیشتر بخوانید...
 قشلاق زاده ام
 مرگ پرنده
 شیندم بیتکی از مرد پیری
 بسته يی زنار ای دل اهل ايمانی هنوز
 دگراندیش
 دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
 خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
 از او فقط غبار فقط دود مانده است
 که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رها کن ماجرا ای جان فروکن سر ز بالایی
که آمد نوبت عشرت زمان مجلس آرایی
چه باشد جرم و سهو ما به پیش یرلغ لطفت
کجا تردامنی ماند چو تو خورشید ما رایی
درآ ای تاج و تخت ما برون انداز رخت ما
بسوزان هر چه می سوزی بفرما هر چه فرمایی
اگر آتش زنی سوزی تو باغ عقل کلی را
هزاران باغ برسازی ز بی عقلی و شیدایی
وگر رسوا شود عاشق به صد مکروه و صد تهمت
از این سویش بیالایی وزان سویش بیارایی
نه تو اجزای آبی را بدادی تابش جوهر
نه تو اجزای خاکی را بدادی حله خضرایی
نه از اجزای یک آدم جهان پرآدمی کردی
نه آنی که مگس را تو بدادی فر عنقایی
طبیبی دید کوری را نمودش داروی دیده
بگفتش سرمه ساز این را برای نور بینایی
بگفتش کور اگر آن را که من دیدم تو می دیدی
دو چشم خویش می کندی و می گشتی تماشایی
زهی لطفی که بر بستان و گورستان همی ریزی
زهی نوری که اندر چشم و در بی چشم می آیی
اگر بر زندگان ریزی برون پرند از گردون
وگر بر مردگان ریزی شود مرده مسیحایی
غذای زاغ سازیدی ز سرگینی و مرداری
چه داند زاغ کان طوطی چه دارد در شکرخایی
چه گفت آن زاغ بیهوده که سرگینش خورانیدی
نگهدار ای خدا ما را از آن گفتار و بدرایی
چه گفت آن طوطی اخضر که شکر دادیش درخور
به فضل خود زبان ما بدان گفتار بگشایی
کیست آن زاغ سرگین چش کسی کو مبتلا گردد
به علمی غیر علم دین برای جاه دنیایی
کیست آن طوطی و شکرضمیر منبع حکمت
که حق باشد زبان او چو احمد وقت گویایی
مرا در دل یکی دلبر همی گوید خمش بهتر
که بس جان های نازک را کند این گفت سودایی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *