+ - x
 » از همین شاعر
 گر چپ و راست طعنه و تشنیع بیهده ست
 رو، مسلم تراست بی کاری
 گر نه ای دیوانه رو مر خویش را دیوانه ساز
 ای کاشکی تو خویش زمانی بدانیی
 دل ناظر جمال تو آن گاه انتظار
 از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا
 جفا از سر گرفتی یاد می دار
 ای خدایی که چو حاجات به تو برگیرند
 از دور بدیده شمس دین را
 آن خواجه خوش لقا چه دارد

 » بیشتر بخوانید...
 فرنگی را دلی زیر نگین نیست
 امشب به زلف های خیالم رسن شدی
 عطش
 دوستت میدارم ای زخم زرد!
 کوشش نما که شعر نه الهام می شود
 چو می بینی که رهزن کاروان کشت
 تو...
 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
 تاقین
 از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ببین این فتح ز استفتاح تا کی
ز ساقی مست شو زین راح تا کی
در این اقداح صورت راح جانی است
نظاره صورت اقداح تا کی
چو مرغابی ز خود برساز کشتی
صداع کشتی و ملاح تا کی
تو سباحی و از سباح زادی
فسانه و باد هر سباح تا کی
نفخت فیه جان بخشی است هر صبح
فراق فالق الاصباح تا کی
چو جان بالغان لوحی است محفوظ
مثال کودکان ز الواح تا کی
چو فرموده ست رزقت ز آسمان است
زمین شوریدن ای فلاح تا کی
از آن باغ است این سیب زنخدان
قناعت بر یکی تفاح تا کی
جراحت راست دارو حسن یوسف
دوا جستن ز هر جراح تا کی
ز هر جزوت چو مطرب می توان ساخت
ز چشمت ساختن نواح تا کی
چو نفس واحدیم از خلق و از بعث
جدا باشیدن ارواح تا کی
دهان بربند در دریا صدف وار
دهان بگشاده چون تمساح تا کی
دهان بربند و قفلی بر دهان نه
ز ضایع کردن مفتاح تا کی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *