+ - x
 » از همین شاعر
 جانم به فدا بادا آن را که نمی گویم
 مطرب چو زخمه ها را بر تار می کشانی
 شد پی این لولیان در حرم ذوالجلال
 تو تا بنشسته ای بر دار فانی
 چونک درآییم به غوغای شب
 ای که لب تو چون شکر هان که قرابه نشکنی
 مطرب مهتاب رو آنچ شنیدی بگو
 گرفت خشم ز بستان سر خری و برون شد
 آنچ روی تو کند نور رخ خور نکند
 مطربا این پرده زن کز رهزنان فریاد و داد

 » بیشتر بخوانید...
 بشوق کوی تو ای مهوش عديم مثال
 افتاده ایم مثل دو تا دست روی هم
 مثل یک شیشه ی پاک یکدل از دستم افتاد
 مآل کار نقصانهاست هر صاحب کمالی را
 مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست
 ای یاد تو در ظلمت شب همسفر من
 نغمه ی روسبی
 به گلشنی که دهم عرض شوخی او را
 قلب همت
 مارا به هم که دوخته؟ مارا جدا کنید

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

به حق آنک تو جان و جهان جانداری
مرا چنانک بپرورده ای چنان داری
به حق حلقه عزت که دام حلق منست
مرا به حلقه مستان و سرخوشان داری
به حق جان عظیمی که جان نتیجه اوست
چنان کنی که مرا در میان جان داری
به حق گنج نهانی که در خرابه ماست
مرا ز چشم همه مردمان نهان داری
به حق باغی کز چشم خلق پنهانست
رخ نژند مرا همچو ارغوان داری
به حق بام بلندی که صومعه ملکست
مرا به بام برآری چو نردبان داری
دری که هیچ نبستی به روی ما دربند
اگر ز راحت و از سود ما زیان داری
چو از فغان تو نزدیکتر به تو یارست
چه حکمتست که نزدیک را فغان داری
در آفرینش عالم چو حکمت اظهارست
تو نیز ظاهر می کن اگر بیان داری
به برج آتش فرمود دیگ پالان کن
برای پختن خامی چو دیگدان داری
به برج آبی فرمود خاک را تر کن
به شکر آنک درون چشمه روان داری
به سعد اکبر فرمود هین هنر بنما
که از گشایش بی چون ما نشان داری
به نحس اکبر فرمود رو حسودی کن
دگر بگو چه کنی چون هنر همان داری
چو کرد ظاهر هجده هزار عالم را
برای حکمت اظهار اگر عیان داری
هر آنک او هنری دارد او همی کوشد
که شهره گردد در دانش و عنان داری
هنروری که بپوشد هنر غرض آنست
که شهره گردد در ستر و در نهان داری
وگر بستر بپوشد هنر غرض آنست
که شهره گردد در دانش و صوان داری
نه انبیا که رسیدند بهر اظهارند
که ای نتیجه خاک از درونه کان داری
که من به تن بشرمثلکم بدم و اکنون
مقام گنجم و تو حبه ای از آن داری
منم دل تو دل از خود مجوی از من جوی
مرید پیر شو ار دولت جوان داری
اگر ز خویش بدانی مرا ندانی خویش
درون خویش بسی رنج و امتحان داری
بیا تو جزو منی جزو را ز کل مسکل
بچفس بر کل زیرا کل کلان داری
گمان که جزو یقینست شد یقین ز یقین
وگر جدا هلیش از یقین گمان داری
دلیل سود ندارد تو را دلیل منم
چو بی منی نرهی گر دلیل لان داری
اگر دعا نکنم لطف او همی گوید
که سرد و بسته چرایی بگو زبان داری
بگفتمش که چو جانم روان شود از تن
شعار شعر مرا با روان روان داری
جواب داد مرا لطف او که ای طالب
خود این شدست ز اول چه دل طپان داری
دلا بگو تو تمام سخن دهان بستیم
سخن تو گوی که گفتار جاودان داری
بیار معنی اسما تو شمس تبریزی
در آسمان چو نه ای تا چه آسمان داری


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *