+ - x
 » از همین شاعر
 نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم
 ملولان همه رفتند در خانه ببندید
 ز عشق آن رخ خوب تو ای اصول مراد
 چند خسپیم صبوح است صلا برخیزیم
 ای بر سر بازارت صد خرقه به زناری
 چند از این قیل و قال عشق پرست و ببال
 باوفاتر گشت یارم اندکی
 باده نمی بایدم فارغم از درد و صاف
 مال است و زر است مکسب تن
 مستی و عاشقی و جوانی و جنس این

 » بیشتر بخوانید...
 اینجا دلی ز آینه محروم شد، رفیق
 این روزها درون من از اژدها پُر است
 سپاس
 صدای پای من همیشه تنهاست
 شبانه
 سرافرازی ذلت
 اگر یک شب خودت را جای این مهتاب بگذاری
 مادرکم
 ای که کار مردمان پیش تو بند افتاده است
 شب وصل است و طی شد نامه هجر

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ساقی بیار باده که ایام بس خوشست
امروز روز باده و خرگاه و آتش است
ساقی ظریف و باده لطیف و زمان شریف
مجلس چو چرخ روشن و دلدار مه وشست
بشنو نوای نای کز آن نفخه بانواست
درکش شراب لعل که غم در کشاکش است
امروز غیر توبه نبینی شکسته ای
امروز زلف دوست بود کان مشوش است
هفتاد بار توبه کند شب رسول حق
توبه شکن حق است که توبه مخمش است
آن صورت نهان که جهان در هوای او است
بر آب و گل به قدرت یزدان منقش است
امروز جان بیابد هر جا که مرده ای است
چشمی دگر گشاید چشمی که اعمش است
شاخی که خشک نیست ز آتش مسلم است
از تیر غم ندارد سغری که ترکش است
در عاشقی نگر که رخش بوسه گاه او است
منگر بدانک زرد و ضعیف و مکرمش است
بس تن اسیر خاک و دلش بر فلک امیر
بس دانه زیر خاک درختش منعش است
در خاک کی بود که دلش گنج گوهر است
دلتنگ کی بود که دلارام در کش است
ای مرده شوی من زنخم را ببند سخت
زیرا که بی دهان دل و جانم شکرچش است
خامش زنخ مزن که تو را مرده شوی نیست
ذات تو را مقام نه پنج است و نی شش است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *