+ - x
 » دیگر شاعران
 فرزاد فرنود
 انوری
 عنایت شهیر
 عماد خراسانی
 حسیب نیما
 یعقوب یسنا
 نادر نادرپور
 فریدون مشیری
 عمران بسمل بدخشانی
 مژگان ساغر

  ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها
   » دفعات بازدید: ۶۰۱۶

امتیاز: ۴,۳ | مجموع آراء: ۶
  ای طایران قدس را عشقت فزوده بالها
   » دفعات بازدید: ۳۶۸۲

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  ای دل چه اندیشیدۀ در عذر آن تقصیر ها؟
   » دفعات بازدید: ۳۴۳۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما
   » دفعات بازدید: ۲۷۸۰

امتیاز: ۲,۲ | مجموع آراء: ۵
  آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا
   » دفعات بازدید: ۲۹۰۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما
   » دفعات بازدید: ۳۰۲۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بنشسته ام من بر درت تا بوک بر جوشد وفا
   » دفعات بازدید: ۳۱۶۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  جز وی چه باشد کز اجل اندر رباید کل ما
   » دفعات بازدید: ۳۳۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقیا
   » دفعات بازدید: ۳۲۲۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا
   » دفعات بازدید: ۳۱۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا
   » دفعات بازدید: ۳۳۱۸

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای نو بهار عاشقان داری خبر از یار ما؟
   » دفعات بازدید: ۴۷۳۱

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما
   » دفعات بازدید: ۳۷۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
   » دفعات بازدید: ۳۵۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای نوش کرده نیش را ، بی خویش کن با خویش را
   » دفعات بازدید: ۳۵۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا
   » دفعات بازدید: ۳۳۵۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا
   » دفعات بازدید: ۳۲۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما
   » دفعات بازدید: ۳۵۸۸

امتیاز: ۲,۰ | مجموع آراء: ۱
  امروز دیدم یار را ، آن رونق هر کار را
   » دفعات بازدید: ۳۳۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چندانکه خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
   » دفعات بازدید: ۳۶۰۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را
   » دفعات بازدید: ۳۳۹۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگها
   » دفعات بازدید: ۳۰۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها
   » دفعات بازدید: ۲۸۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را
   » دفعات بازدید: ۳۰۱۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  من دی نگفتم مر تو را کای بی نظیر خوش لقا
   » دفعات بازدید: ۳۱۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها
   » دفعات بازدید: ۳۱۲۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  آن خواجه را در کوی ما در گل فرو رفتست پا
   » دفعات بازدید: ۳۷۸۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما
   » دفعات بازدید: ۲۹۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما
   » دفعات بازدید: ۳۱۶۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای فصل با باران ما بر ریز بر یاران ما
   » دفعات بازدید: ۵۵۱۹

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۶
  بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما
   » دفعات بازدید: ۳۱۹۶

امتیاز: ۴,۵ | مجموع آراء: ۲
  دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی
   » دفعات بازدید: ۳۰۲۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا
   » دفعات بازدید: ۳۶۳۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا
   » دفعات بازدید: ۲۹۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما
   » دفعات بازدید: ۳۵۷۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا
   » دفعات بازدید: ۴۱۵۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
  یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا
   » دفعات بازدید: ۸۸۷۶

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱۵
  رَستم ازین نفس و هوا، زنده بلا مُرده بلا
   » دفعات بازدید: ۴۷۵۱

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
  آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا
   » دفعات بازدید: ۳۴۷۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را
   » دفعات بازدید: ۳۰۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما
   » دفعات بازدید: ۳۱۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کار تو داری صنما قدر تو باری صنما
   » دفعات بازدید: ۳۴۰۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  کاهل و ناداشت بدم کام در آورد مرا
   » دفعات بازدید: ۳۴۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا
   » دفعات بازدید: ۳۳۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
   » دفعات بازدید: ۳۰۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را
   » دفعات بازدید: ۳۲۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا
   » دفعات بازدید: ۲۹۹۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما
   » دفعات بازدید: ۳۳۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  با تو حیات و زندگی بی تو فنا و مردنا
   » دفعات بازدید: ۳۵۸۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا؟ چرا؟
   » دفعات بازدید: ۳۳۸۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین