+ - x
 » از همین شاعر
 به شاه نهانی رسیدی که نوشت
 به جان تو پس گردن نخاری
 ای خواجه بازرگان از مصر شکر آمد
 مرا وصال تو باید صبا چه سود کند
 مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است
 آخر ای دلبر تو ما را می نجویی اندکی
 لحظه ای قصه کنان، قصهٔ تبریز کنید
 گر دم از شادی وگر از غم زنیم
 آمد خیال آن رخ چون گلستان تو
 با من ای عشق امتحان ها می کنی

 » بیشتر بخوانید...
 دوبیتی های هزارگی بخش دوم
 طفیل هستی عشقند آدمی و پری
 تو هم مثل من از خود در حجابی
 کس نیست در این گوشه فراموشتر از من
 در همه عالم وفاداری کجاست
 این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
 ای غارت عشق تو جهانها
 اگر حامد شود محمود
 نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
 هر ذره يک جهان بخدايی بود وکيل

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مه روزه اندرآمد هله ای بت چو شکر
گه بوسه است تنها نه کنار و چیز دیگر
بنشین نظاره می کن ز خورش کناره می کن
دو هزار خشک لب بین به کنار حوض کوثر
اگر آتش است روزه تو زلال بین نه کوزه
تری دماغت آرد چو شراب همچو آذر
چو عجوزه گشت گریان شه روزه گشت خندان
دل نور گشت فربه تن موم گشت لاغر
رخ عاشقان مزعفر رخ جان و عقل احمر
منگر برون شیشه بنگر درون ساغر
همه مست و خوش شکفته رمضان ز یاد رفته
به وثاق ساقی خود بزدیم حلقه بر در
چو بدید مست ما را بگزید دست ها را
سر خود چنین چنین کرد و بتافت روز معشر
ز میانه گفت مستی خوش و شوخ و می پرستی
که کی گوید اینک روزه شکند ز قند و شکر
شکر از لبان عیسی که بود حیات موتی
که ز ذوق باز ماند دهن نکیر و منکر
تو اگر خراب و مستی به من آ که از منستی
و اگر خمار یاری سخنی شنو مخمر
چو خوشی چه خوش نهادی به کدام روز زادی
به کدام دست کردت قلم قضا مصور
تن تو حجاب عزت پس او هزار جنت
شکران و ماه رویان همه همچو مه مطهر
هله مطرب شکرلب برسان صدا به کوکب
که ز صید بازآمد شه ما خوش و مظفر
ز تو هر صباح عیدی ز تو هر شبست قدری
نه چو قدر عامیانه که شبی بود مقدر
تو بگو سخن که جانی قصصات آسمانی
که کلام تست صافی و حدیث من مکدر


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *