+ - x
 » از همین شاعر
 من این ایوان نه تو را نمی دانم نمی دانم
 آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست
 تو تا دوری ز من جانا چنین بی جان همی گردم
 پنهان مشو که روی تو بر ما مبارکست
 هر شب و هر سحر تو را من به دعا بخواستم
 بخش نخست
 بربند دهان از نان کمد شکر روزه
 گهی پرده سوزی، گهی پرده داری
 بر آنم کز دل و دیده شوم بیزار یک باره
 زلفی که به جان ارزد هر تار بشوریدش

 » بیشتر بخوانید...
 سالها پیش، خاطر رنجور
 صبر سنگ
 آهنگ عاشقانه
 نی شعر مانده نی كشش گونۀ گُلی
 بعد ها
 آزادی
 يارب اين موج است يا جوش خم لبريز ما؟
 دیوارها
 چو گل ز دست تو جیب دریده ای دارم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

امروز روز شادی و امسال سال گل
نیکوست حال ما که نکو باد حال گل
گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست
تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل
مستست چشم نرگس و خندان دهان باغ
از کر و فر و رونق و لطف و کمال گل
سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو
اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل
جامه دران رسید گل از بهر داد ما
زان می دریم جامه به بوی وصال گل
گل آن جهانیست نگنجد در این جهان
در عالم خیال چه گنجد خیال گل
گل کیست قاصدیست ز بستان عقل و جان
گل چیست رقعه ایست ز جاه و جمال گل
گیریم دامن گل و همراه گل شویم
رقصان همی رویم به اصل و نهال گل
اصل و نهال گل عرق لطف مصطفاست
زان صدر بدر گردد آن جا هلال گل
زنده کنند و باز پر و بال نو دهند
هر چند برکنید شما پر و بال گل
مانند چار مرغ خلیل از پی فنا
در دعوت بهار ببین امتثال گل
خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار
می خند زیر لب تو به زیر ظلال گل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *