+ - x
 » از همین شاعر
 بقا اندر بقا باشد طریق کم زنان ای دل
 یا رب این بوی خوش از روضه جان می آید
 اگر گل های رخسارش از آن گلشن بخندیدی
 شوری فتاد در فلک ای مه چه شسته ای
 ورد البشیر مبشرا ببشاره
 بشنیده ام که عزم سفر می کنی مکن
 وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم
 چند از این راه نو روزگار
 هر سینه که سیمبر ندارد
 دلا رو رو همان خون شو که بودی

 » بیشتر بخوانید...
 چند بارد غم دنیا به تن تنهایی
 با من از ایران بگو
 در نان من چه ریخته بودی نمك حرام!
 قصهء دلکش نگار بگو
 حق می دهی به من که بمیرم، ضروری است
 به خیال چشم که می زند قدح جنون دل تنگ ما
 مرغی دیدم نشسته بر باره طوس
 شوی چو واقف راز قدم بدانکه قديمی
 دلم از شيوه های يار تنگ است
 روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دل دل دل تو دل مرا مرنجان
چرا چرا چه معنی مرا کنی پریشان
بیا بیا و بازآ به صلح سوی خانه
مرو مرو ز پیشم کتف چنین مجنبان
تو صد شکرستانی ترش چه کردی ابرو
سبکتر از صبایی چرا شوی گران جان
منم کنون ز عشق رخ چو گلشن تو
فراز سرو و گلشن چو صد هزاردستان
بیا بیا دمم ده که دمدمه لطیفت
حیات دل فزاید مرا چو آب حیوان
بیار عشوه اینک بهای عشوه صد جان
هزار جان به ارزد زهی متاع ارزان
تو عقل عقل مایی چرا ز ما جدایی
سری که عقل از او شد نه گیج ماند و حیران
ستون این سرایی ز در برون چرایی
سرا که بی ستون شد نه پست گشت ویران
تو ماه آسمانی و ما شبیم تاری
شبی که مه نباشد غلس بود فراوان
تو پادشاه شهری و ما کنار شهری
چو شهر ماند بی شه چه سر بود چه سامان
مها تویی سلیمان فراق و غم چو دیوان
چو دور شد سلیمان نه دست یافت شیطان
تویی به جای موسی و ما تو را عصایی
بجز به کف موسی عصا نیافت برهان
مسیح خوش دمی تو و ما ز گل چو مرغی
دمی بدم تو بر ما بر اوج بین تو جولان
تو نوح روزگاری و ما چو اهل کشتی
چو نوح رفت کشتی کجا رهد ز طوفان
تویی خلیل ای جان همه جهان پرآتش
که بی خلیل آتش نمی شود گلستان
تو نور مصطفایی و کعبه پربتان شد
هلا بیا برون کن بتان ز بیت رحمان
تو یوسف جمالی و چشم خلق بسته
نظر ز تو گشاید چو چشم پیر کنعان
تو گوهر صفایی و ما صدف به گردت
صدف چه قیمت آرد چو رفت گوهر کان
تو جان آفتابی که او است جان عالم
سزد گرت بگویم که جان جان کیهان
به غیب باشد ایمان تو غیب را عیانی
که عین عین عینی و اصل اصل ایمان
خمش که تا قیامت اگر دهی علامت
جوی نموده باشی به ما ز گنج پنهان


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *