+ - x
 » از همین شاعر
 کسی کز غمزۀ صد عقل بندد
 ای سرده صد سودا دستار چنین می کن
 هله ای آنک بخوردی سحری باده که نوشت
 بگفتم عذر با دلبر که بی گه بود و ترسیدم
 بوقلمون چند از انکار تو
 اندر میان جمع چه جان است آن یکی
 ای قوم بحج رفته کجایید کجایید
 در این سرما و باران یار خوشتر
 خیز صبوحی کن و درده صلا
 چنان مست است از آن دم جان آدم

 » بیشتر بخوانید...
 گذشتگان که هوس دیده اند دنیا را
 اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیست
 هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم
 لبی تا در لبانت می گذارم
 پیوند
 ز بزم وصل ، خواهشهای بیجا می برد ما را
 لالایی
 بیا که بی تو دلم از زمانه میگیرد
 من و زندگی
 چه عصر است این که دین فریادی اوست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

هین که خروس بانگ زد وقت صبوح یافتی
شرح نمی کنم که بس عاقل را اشارتی
فهم کنی تو خود که تو زیرک و پاک خاطری
باده بیار و دل ببر زود بکن تجارتی
نای بنه دهان همی آرد صبح ناله ای
چنگ ز چنگ هجر تو کرد حزین شکایتی
درده بی دریغ از آن شیره و شیر رایگان
شیر و نبید خلد را نیست حدی و غایتی
درده باده ای چو زر پاک ز خویشمان ببر
نیست بتر ز باخودی مذهب ما جنایتی
باده شاد جان فزا تحفه بیار از سما
تا غم و غصه را کند اشقر می سیاستی
عقل ز نقل تو شود منتقل از عقیله ها
دانش غیب یابد و تبصره و فراستی
جام تو را چو دل بود در سر و سینه شعله ای
مست تو را چه کم بود تجربه یا کفایتی
دست که یافت مشربی ماند ز حرص و مکسبی
سر که بیافت آن طرب کی طلبد ریاستی
شست تو ماهی مرا چله نشاند مدتی
دام تو کرکس مرا داد به غم ریاضتی
قطره ز بحر فضل تو یافت عجب تبدلی
پاکدلی و صفوتی توسعه و احاطتی
نفس خسیس حرص خو عاشق مال و گفت و گو
یافت به گنج رحمتت از دو جهان فراغتی
ترک زیارتت شها دان ز خری نه بی خری
ز آنک به جان است متصل حج تو بی مسافتی
هیچ مگو دلا هلا طاقت رنج نیستم
طاق شو از فضول خود حاجت نیست طاقتی
طاقت رنج هر کسی داری و می کشی بسی
طاقت گنج نیستت این چه بود خساستی
سر دل تو جز ولا تا نبود که بی گمان
بر سر بینیت کند سر دلت علامتی
حشر شود ضمیر تو در سخن و صفیر تو
نقد شود در این جهان عرض تو را قیامتی
از بد و نیک مجرمان کند نشد وفای تو
ز آنک تو راست در کرم ثابتی و مهارتی
جان و دل مرید را از شهوات ما و من
جز ز زلال بحر تو نیست یقین طهارتی
متقیان به بادیه رفته عشا و غادیه
کعبه روان شده به تو تا که کند زیارتی
روح سجود می کند شکر وجود می کند
یافت ز بندگی تو سروری و سیادتی
بر کرم و کرامت خنده آفتاب تو
ذره به ذره را بود نوع دگر شهادتی
جمله به جست و جوی تو معتکفان کوی تو
روی به کعبه کرم مشتغل عبادتی
پنج حس از مصاحف نور و حیات جامعت
یاد گرفته ز اوستا ظاهر پنج آیتی
گاه چو چنگ می کند پیش درت رکوع خوش
گاه چو نای می کند بهر دم تو قامتی
بس کن ای خرد از این ناله و قصه حزین
بوی برد به خامشی هر دل باشهامتی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *