+ - x
 » دیگر شاعران
 سعادت پنجشیری
 ایرج جنتی عطایی
 ضیا قاری زاده
 امان پویامک
 حسیب نیما
 زیوری ویژه
 بهار سعید
 خلیل الله خلیلی
 حضرت ظریفی
 سیف الدین محمد فرغانی

برگ نخست » شعر » نادیا انجمن
 ای قدمت چراغ من!
   » دفعات بازدید: ۲۲۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رشته های پولادین
   » دفعات بازدید: ۱۸۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پربار
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 قصه های تلخ
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شکست
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شوق بی نیاز
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زهرآگین
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هنگامه
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 استسقا
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باغ من
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آبسال
   » دفعات بازدید: ۱۶۰۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فریاد بی آوا
   » دفعات بازدید: ۱۸۸۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عزت سرخ
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۳

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 آدم، سنگ، آهن
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کوه، دریا
   » دفعات بازدید: ۱۵۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سر بکش سر بکش
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای کاش
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا بیکران خالی
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 زندان
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ناز دخترانه
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 فرار
   » دفعات بازدید: ۱۶۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 عبث
   » دفعات بازدید: ۱۸۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نیزه خورشید
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 حسن خدایی
   » دفعات بازدید: ۱۶۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین