+ - x
 » دیگر شاعران
 فردین ایثار
 عنایت شهیر
 ابراهیم امینی
 رهی معیری
 استاد رازق رویین
 استاد شهریار
 مروه سبحان
 اعظم خجسته
 رویین رهنوش
 عاکف رحیل حسینی

برگ نخست » شعر » احمد یاسین فرخاری
 اندر ستایش خدا
   » دفعات بازدید: ۵۳۶۰

امتیاز: ۳,۸ | مجموع آراء: ۵
 نیایش
   » دفعات بازدید: ۲۱۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 مادر
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بز همسایه ی ما
   » دفعات بازدید: ۲۳۳۴

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 تاریخ، آدمهای برفی، انتظار
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رنگه هویت خود باخته اند
   » دفعات بازدید: ۲۰۹۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 وداع
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهر خوابیده
   » دفعات بازدید: ۲۴۲۱

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۱
 رباعیات
   » دفعات بازدید: ۱۹۸۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ستاره (ادبیات کودک)
   » دفعات بازدید: ۲۱۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باریکه راه سرنوشت
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 طفل یتیم
   » دفعات بازدید: ۲۷۷۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 آزادی
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بوزینه و انسان
   » دفعات بازدید: ۲۳۱۶

امتیاز: ۳,۰ | مجموع آراء: ۲
 ترا با خویش میبینم
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۷

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 فردای دیروزین
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تبعیدگاه
   » دفعات بازدید: ۲۳۶۷

امتیاز: ۱,۰ | مجموع آراء: ۱
 خشم
   » دفعات بازدید: ۲۰۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پیام سبز
   » دفعات بازدید: ۲۱۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پس از سکوت بلند
   » دفعات بازدید: ۲۲۸۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پندار
   » دفعات بازدید: ۲۱۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بهار
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۹

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 نور امید
   » دفعات بازدید: ۲۲۲۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تعریف شعر
   » دفعات بازدید: ۲۷۰۵

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
 خروش خفته
   » دفعات بازدید: ۱۹۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نرگس دلدار
   » دفعات بازدید: ۲۳۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کویر
   » دفعات بازدید: ۲۰۳۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 شهپر خاکستر
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 بانگ آشنایی
   » دفعات بازدید: ۲۰۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تصویر آرزوها
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 هودج معنی
   » دفعات بازدید: ۱۹۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 خمخانه ی عشرت
   » دفعات بازدید: ۱۹۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آیت غرور
   » دفعات بازدید: ۲۳۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 رقص آتش
   » دفعات بازدید: ۲۱۴۷

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
 آشوب تخیل
   » دفعات بازدید: ۱۷۵۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 نخل امید
   » دفعات بازدید: ۲۰۲۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 توسن سرشت
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کیستم من
   » دفعات بازدید: ۲۱۰۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 اندرز
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 باده ی عرفان
   » دفعات بازدید: ۲۰۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 سکوت قرن
   » دفعات بازدید: ۱۸۷۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 پاییز
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آرزو
   » دفعات بازدید: ۱۹۹۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 گلدان
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تحفه ی عید
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 امید محال
   » دفعات بازدید: ۲۲۱۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 ای زادگاه من
   » دفعات بازدید: ۲۴۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 آزادی
   » دفعات بازدید: ۱۹۳۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 دمی با حافظ
   » دفعات بازدید: ۲۰۸۶

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۲
 ترا در خویش می بینم
   » دفعات بازدید: ۱۹۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین