+ - x
 » دیگر شاعران
 حسیب نیما
 ضیا قاری زاده
 ایرج جنتی عطایی
 خلیل الله خلیلی
 داوود دریاباری
 ایرج میرزا
 زیوری ویژه
 سعادت پنجشیری
 میرزا غالب
 فریدون مشیری

برگ نخست » شعر » عنایت شهیر
 مرگ آ ه س ت ه زووووود می آید
   » دفعات بازدید: ۲۰۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 در خاک و خون خزیدی، حتا کفن نداری
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 کلمات
   » دفعات بازدید: ۲۰۴۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
 تا در خودم شبیه سگی میکشم دراز
   » دفعات بازدید: ۲۳۱۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین