+ - x
 » از همین شاعر
1 قماش و نقره و لعل و گهر چیست؟
2 چه زهرآبی که در پیمانه اوست
3 ز من گیر این که مردی کور چشمی
4 قلندر میل تقریری ندارد
5 فتادی از مقام کبریائی
6 سحرها در گریبان شب اوست
7 نه هرکس خود گرد هم خودگداز است
8 نپنداری که مرغ صبح خوانم
9 یکی از حجرهٔ خلوت برونی
10 در صد فتنه را بر خود گشادی

 » بیشتر بخوانید...
 نرخ زن
 بیا بیا که تویی شیر شیر شیر مصاف
 منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم
 به شکرخنده اگر می ببرد جان مرا
 چندان من از فراق تو آه و فغان کنم
 این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت
 کرزیا! چشم ترا صدقه که گریان می کند
 یا من نعماه غیر معدود
 آلیس
 پرکرده جرو لایتجزاکتاب ما

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

برهمن گفت برخیز از در غیر
ز یاران وطن ناید بجز خیر
بیک مسجد دو ملا می نگنجد
ز افسون بتان گنجد بیک دیر


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *