+ - x
 » از همین شاعر
1 بیا تا کار این امت بسازیم
2 مسلمان فقر و سلطانی بهم کرد
3 بیا تا نرد را شاهانه بازیم
4 ضمیر عصر حاضر بی نقاب است
5 به روما گفت با من راهب پیر
6 بسوزد مومن از سوز و جودش
7 چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما
8 نگه دید و خرد پیمانه آورد
9 بیا بر خویش پیچیدن بیاموز
10 اگر اینب و جاهی از فرنگ است

 » بیشتر بخوانید...
 عصیان بندگی
 گر تیغ بارد در کوی آن ماه
 نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی
 قدر غم گر چشم سر بگریستی
 صبر مرا آینه بیماریست
 تبسم
 یک قوصره پر دارم ز سخن
 الا هات حمرا کالعندم
 رخت مه را رخ و فرزین نهادست
 چون بجهد خنده ز من خنده نهان دارم از او

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

ضمیر عصر حاضر بی نقاب است
گشادش در نمود رنگ و آب است
جهانتابی ز نور حق بیاموز
که او با صد تجلی در حجاب است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *