+ - x
 » از همین شاعر
1 دلهای گریخته
2 آن سوی خط
3 تاپ و تیپیک
4 زبان درازی
5 کرامات دموکراتیک یک شیخ
6 تلک
7 دیشب
8 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
9 کی با ما؟
10 آشپزخانه

 » بیشتر بخوانید...
 یک آه سرد نیم شبی از جگر برآ
 دیدن روی تو هم از بامداد
 اگریک شب خودت را جای این مهتاب بگذاری
 شرر تمهید سازد مطلب ما داستانها را
 هین که آمد به سر کوی تو مجنون دگر
 بحر می پیچد به موج از اشک غم پرورد ما
 یک روز ز بند عالم آزاد نیم
 پیش از تو
 صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم
 تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی دانم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

"پرویز" ش دبه گریه که ای وای طالبان
"بوش" این طرف به خنده که گودبای طالبان
یک کس زطرف بی طرفی چیغ زد: هلو
آقای بوش! من نروم جای طالبان؟
اوطالبانه در پی طالب برآمده
سیمرغ اوست در پی عنقای طالبان
آن قالبی که طالب و مالب کشیده است
نرخ دگر نهاده به جاجای طالبان *
پشت ِ قوطی جیبی نسوارشان بود
آیینه یی به وسعت دنیای طالبان
آیینه هم به ریش خودش خنده می کند
وقتی که می رود به تماشای طالبان
ازطنزروزگارشنیدم نیآمده
"پایان"و"اند"و"ختم"ویا"پای" طالبان **

کاکه تیغون

*جاجا در زبان کودکان کنایه از بازار
** End


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *