+ - x
 » از همین شاعر
1 بدرود
2 شعر ناتمام
3 غریبانه
4 چشمان تاریک
5 لعنت
6 ساعت اعدام
7 مرگ نازلی
8 بازگشت
9 آواز شبانه برای کوچه ها
10 سرود ابراهیم در آتش

 » بیشتر بخوانید...
 بر یکی بوسه حقستت که چنان می لرزی
 فغان فغان که ببست آن نگار بار سفر
 فقیرم ساز و سامانم نگاهی است
 ای محو عشق گشته جانی و چیز دیگر
 مه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد
 دارنده چو ترکیب طبایع آراست
 افسوس که زندگی دمی بود و غمی
 دی بر سرم تاج زری بنهاده است آن دلبرم
 قامت من اندکی خم گشته است
 آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

غنچه های یاسِ من امشب شکفته است. و ظلمتی که باغِ مرا بلعیده، از بویِ یاس ها معطر و خواب آور و خیال انگیز شده است.با عطرِ یاس ها که از سینه ی شب برمی خیزد، بوسه هایی که در سایه ربوده شده و خوشبختی هایی که تنها خواب آلودگی شب ناظرِ آن بوده است بیدار می شوند و با سمفونی دلپذیرِ یاس و تاریکی جان می گیرند.و بویِ تلخِ سروها که ضرب های آهنگِ اندوه زای گورستانی ست و به یأس های بیدار لالای می گوید در سمفونی یاس و تاریکی می چکد و میانِ آسمانِ بی ستاره و زمینِ خواب آلود، شبِ لجوج را از معجونِ عشق و مرگ سرشار می کند.عشق، مگر امشب با شوهرش مرگ وعده ی دیداری داشته است... و اینک، دستادست و بالابال بر نسیمِ عبوس و مبهمِ شبانگاه پرسه می زنند.دلتنگی های بیهوده ی روز در سایه هایِ شب دور و محو می شوند و پچپچه شان، چون ضربه هایِ گیج و کش دارِ سنج، در آهنگِ تلخ و شیرینِ تاریکی به گوش می آید.و آهنگِ تلخ و شیرینِ تاریکی، امشب سرنوشتی شوم و ملکوتی را در آستانه ی رؤیاها برابرِ چشمانِ من به رقص می آورد.امشب عشقِ گوارا و دلپذیر، و مرگِ نحس و فجیع، با جبروت و اقتدار زیرِ آسمانِ بی نور و حرارت بر سرزمینِ شب سلطنت می کنند...امشب عطرِ یاس ها سنگرِ صبر و امیدِ مرا از دلتنگی های دشوار و سنگینِ روز بازمی ستاند...امشب بوی تلخِ سروها شعله ی عشق و آرزوها را که تازه تازه در دلِ من زبانه می کشد خاموش می کند...امشب سمفونی تاریکِ یاس ها و سروها اندوهِ کهن و لذتِ سرمدی را در دلِ من دوباره به هم می آمیزد...امشب از عشق و مرگ در روحِ من غوغاست...۱۳۲۶


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *