+ - x
 » از همین شاعر
1 خواهش
2 دوشیزگان شعرم اگر نیست برقع پوش
3 رسوا
4 در پیکر من سیخ و جگر می روید
5 برآنم تا که از تو دل بگیرم
6 مرد مسلمان
7 چشمان مرا به بلخ زیبا ببرید
8 ترا بهر ربودن دوست دارم
9 خویش را تا در تو پیوندی زدم افگار شد
10 پرتگاه

 » بیشتر بخوانید...
 همه عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنج خمارما
 چقدر با كلمات درنده ور بروم؟
 لعنت
 به غم فرونروم باز سوی یار روم
 چون درشوی در باغ دل مانند گل خوش بو شوی
 کجایی ساقیا درده مدامم
 صفت خدای داری چو به سینه ای درآیی
 چه شد که بار دگر یاد آشنا کردی
 خیام اگر ز باده مستی خوش باش
 رازست محرمانه بمغز سخن برس

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

بانویی با مفتیی شد در سخن
گفت دارم خواهشی از سوی زن

پند من دادی که زن پیچیده، به
زینت و زیبایی اش پوشیده، به

جامه ی بگشاده زیبای تنش
تا بپوشد پیچ و خم های تنش

ور نه هر مردی که افتد در هوس
مرد وزن هر دو گنهکارند و بس

من ز پندت پارسایی می کنم
بر سرم چادر روایی می کنم

کی گذارم پای خود را دور تر
چون که از روز جزا دارم خبر

***
لیک مفتی! تا به مرد خوش نما
چشم من افتد شوم هر سو رها

پنجه ها را تا به کاکل می برد
هوش من سد شهر کابل میبرد

در هوای لمس بازو های او
پیچ و تاب پیکر و بالای او

از تمنا ها شوم لرزیده پا
شاخه بیدی در روند باد ها

هم نگه بی اختیاری می کند
هم دلم بی بند و باری میکند

شب خیالش می رسد در بسترم
شب پرک ها می پرد دور و برم

تشنگی هایم شناور در کویر
او نماید حوض کوثر در کویر

در گمانم پیکرش خم می شود
بوسه هایش آب زمزم می شود
***
گر چه بس بنهفته ام این راز را
افت و خیز خویش و سوز و ساز را

وای ترسم بی خبر از خویشتن
در گنه افتد ز خواهش های من

بسکه چشمانم هوس چینش شود
می هراسم رخنه در دینش شود

او، که افتم در برش از دور ها
گر که ترسی دارد از روز جزا

پس بگو ترک هوس سازی کند
خویشتن را چادراندازی کند

گر چو من پنهان نماید موی و تن
نه گنه کاری به او ماند، نه من

یا که او را هم قفس بنیاد کن
یا که زن را از قفس آزاد کن

ورنه شیشه بشکنم با سنگ ها
داوَری ها و ترازوی ترا


تا کنون ۳ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

saeid:

اگه واقعاً اینقدر شما هوسباز هستید پیشنهاد میکنم ازدواج کنید
مهیسار:

بسیار هوسباز استی
Vaheebeh:

انسان استه. زنه. دل می دارد. دلش خواهان استه. نکند چکند؟ دیوانه بگردد؟
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *