+ - x
 » از همین شاعر
1 دوبیتی های هزارگی بخش سوم
2 دوبیتی های هزارگی بخش چهارم
3 دوبیتی های هزارگی بخش پنجم
4 دوبیتی های هزارگی بخش یکم
5 دوبیتی های هزارگی بخش ششم
6 دوبیتی های هزارگی بخش دوم

 » بیشتر بخوانید...
 به خوابیدگان
 زنده گی چهرۀ غمناک و لطیفی دارد
 از زنگ لشکر آمد بر قلب لشکرش زن
 هر کی ز حور پرسدت رخ بنما که همچنین
 شدم از دست یک باره ز دست عشق تا دانی
 ما در جهان موافقت کس نمی کنیم
 قید هستی نیست مانع خاطرآزاده را
 بی دولت عشق زندگانی نفسی ست
 شیرۀ هستی
 چندانکه خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


سر سنكچل نشى كه مار داره
یار لخشوم نگیر كه یار داره
یارلخشوم خانه آته خو موره
پدر سوخته پسى لنده خو موره

****
مقربانت شوم هیكل به بازو
رخ تو مافتى دو چشماى تو ترازو
ازى كلو بوگوم هم استه لایغ
قد از توبى شینم زانو ده زانو

****
ماشیو پوشك ماشیو ده پشت پاى تو
سون شیوه مورى جان مه فداى تو
سون شیوه مورى زودى بیائى
دوچشم نازكگ منده ده راى تو

****
كابل رفته توره بیست ودو شوشد
تاامادون توره گوشتاى مه او شد
شمو گفتید ده ماة نو مى یایوم
دزى قولا جوو گندم درو شد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *