+ - x
 » از همین شاعر
1 موعظه
2 شرمندگی
3 شب همچنان سیاه
4 درخت
5 هفتاد و دو سر
6 حکایت
7 پیوند
8 منگنه
9 آمد و رفت
10 آدم آهنی

 » بیشتر بخوانید...
 ای میرآب بگشا آن چشمه روان را
 بسيار کنج و کاو مکن اختيار نيست
 ما دو سه مست خلوتی جمع شدیم این طرف
 چو آن کان کرم ما را شکارست
 گهی پرده سوزی، گهی پرده داری
 تعویذ
 ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی
 واژه ی منفی
 مار کر

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

برای جنگ های کابل

پی آتش نَفَسم سوخت، ولی شب تازه است
گفت راوی ; شب برف است که بی اندازه است
گفت راوی ; شب برف است، شب خنجر نیز
ردّ پا گم شده در برف ِ گران، رهبر نیز
برف، تنها نه، که با صخره و سنگ افتاده است
و زمین چشمه نزاده است که طوفان زاده است
برفباد است که می بارد و کج می بارد
آسمان خشمی است، از دندة لج می بارد
هفت وادی خطر این جاست، سفر سنگین است
ردّ پا گم شده در برف، روایت این است

اینک این ما و زمینی که کف دست شده
کوچه ای، بس که فرو ریخته، بن بست شده
اینک این ما و نه انجیر، که خنجر خورده
خنجر از دست ِ نه دشمن، که برادر خورده
اینک این ما و دلی دربه در و دیگر هیچ
گورِ بی فاتحه ای از پدر و دیگر هیچ
اینک این ما و سری لعنت گردن بر دوش
هفت زنجیر، که هفتاد من آهن، بر دوش
هفت رود از برِ کوه آمده، خون آورده
اژدها هفت سر تازه برون آورده
هفت همسایه سر کینة نو دارد باز
در زمین پدرم کشت و درو دارد باز
باز می بینم و فریادِ کسان خمیازه است
پی آتش نفسم سوخت، ولی شب تازه است

و کسی گفت ; لب از لا و نعم بایدبست
چشم بر کیسة ارباب کَرَم بایدبست
گفت ; شک نیست که در راه خدا می بخشند
پارة نانی از این سفره به ما می بخشند
پا نداریم، به پاتابه طمع بیهوده است
بی زمینیم، به حقّابه طمع بیهوده است
جنگ و دعوا که نداریم، همین ما را بس
سه کلوخ از همة سهم زمین ما را بس

گفت راوی ; همه گُل بوده و گل می گویند
حق همین است که ارباب دُهُل می گویند
گفت ; دیدم شب توفان چه خطرها کردند
جنگ ها را چه دلیرانه تماشا کردند
آنچنانی که نیاید به زبان، می خوردند
شب توفان همه چون شیر ژیان می خوردند
آفرین باد بر این دادرسان، راوی گفت
چشم بد دور از این گونه کسان، راوی گفت
چشم بد دور، خداوند نگه داردشان
در عزای زن و فرزند نگه داردشان
هر که از چشمه جدا ماند، لجن پرور شد
هر که نانپاره پذیرفت، گداییگر شد
هر که تنها شد از این جاده، پی غولان رفت
هر که رهتوشه جدا کرد، به ترکستان رفت
نان ِ مُفت آمده ننگ ِ دهن است، ای مردم!
این روایت، سندش خون من است، ای مردم!
هفت بام آن که در این دور و زمان خواهدداشت،
هفت برف و همه تربرف، بر آن خواهد داشت
هفت خوان آن که در این دور و زمان خواهدخورد،
هفت پیمانة منّت پی آن خواهدخورد
هفت رنگ آن که در این برهه بَدَل خواهدکرد،
هفت تعظیم به هفتاد دغل خواهدکرد
ما نمی خواهیم نان در گرو جان بخشند
جوز پوچی که کریمانه به طفلان بخشند
سیب دندان زده با هر که رسد بذل کنند
روغن ریخته را نذر ابوالفضل کنند
نیم خورده است، از این کوزه نخواهم نوشید
آب، حق ّ است، به دریوزه نخواهم نوشید
آن که با کاسة پس خورده نشد شاد، منم
و درختی که تبر خورد و نیفتاد، منم
باد از خیمة من کرد گذر، آتش شد
آتش از من نفسی وام گرفت آتش شد
خشم دندان شکن صخرة سخت از من بود
میوه گر سهم کسان بود، درخت از من بود

این سر از خوف ِ شب و ملجم اگر برگردد،
بهتر آن است که بر روی سپر برگردد
این ورق، آن ورقی نیست که فردای سکوت
در نهان سوزی الماس و جگر برگردد
این سفر آن سفری نیست که از نیمة راه
دو سه گامی که پدر رفت، پسر برگردد
این سوار آمده خرگاه به دشتی بزند
که از آن دشت، فقط نیزه و سر برگردد
این گلویی است که از هُرم حرم تا لب رود
برود سوخته و سوخته تر برگردد
کهکشان از سفر طی شده برخواهدگشت
این سر از خوف ِ شب و ملجم اگر برگردد
قتلگاه پدر، آن صخرة گلگون، پیداست
ردّ پا گم شده، امّا اثر خون پیداست
خشم، تیغ دوسر ماست، نگه می داریم
یادگار پدر ماست، نگه می داریم
جزء ما مدّعی قسمت کُل خواهدبود
کاسة خالی این قوم، دُهُل خواهدبود
باز هم روز نو و روزی نو خواهم داشت
در زمین پدرم کشت و درو خواهم داشت
سنگ اگر هست در این مزرعه، بر خواهدداد
چوب اگر هست در این خاک، شکر خواهدداد
خانه را خشتی اگر نیست به گِل می سازم
گُل در این باغچه از پارة دل می سازم
آسیا بی آب می چرخد اگر من باشم
سنگ ِ آن، مهتاب می چرخد اگر من باشم
عاقبت آن که هَرَس کرد، ثمر می چیند
از درختی که پدر کاشت، پسر می چیند

اردیبهشت آذر 1371


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *