+ - x
 » از همین شاعر
1 صلح کل
2 تباهی
3 شهر من
4 شطرنج
5 هفتاد و دو سر
6 عمو زنجیر باف
7 اسفندیار
8 صلح کل
9 گل سرخ غربت
10 هفتاد و دو تیغ

 » بیشتر بخوانید...
 بگویم مثالی از این عشق سوزان
 مستی ببینی رازدان می دانک باشد مست او
 نظر برکجروان از راستان بیش است گردون را
 ضمیر عصر حاضر بی نقاب است
 نی تو شکلی دگری سنگ نباشی تو زری
 چون نبینم من جمالت صد جهان خود دیده گیر
 ندا رسید به جان ها ز خسرو منصور
 بگشای چشم خود که از آن چشم روشنیم
 تو کمترخواره ای هشیار می رو
 خواهم که روم زین جا پایم بگرفتستی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

کیست برخیزد از این دشت ِ معطّل در برف؟

می دَوَد خون ِ کسی آن سوی ِ جنگل در برف

کیست برخیزد و این مویة مدفون از کیست؟

بوی کم بختی ما می دهد، این خون از کیست؟

کیست برخیزد و در جوش، چه می بینم؟ آه!

خون ِ معصوم سیاووش، چه می بینم؟ آه!

دست ِ امدادِ که بود این سوی پَرچین واماند؟

این خدا کیست که در خوان ِ نخستین واماند؟

***

برف، چشمی به سفیدی زد و تابستان باخت

این خدا کیست که در معرکة شیطان باخت؟

این خدا کیست که داغی به جبینش زده اند؟

کودکان با فن اوّل به زمینش زده اند

این که تب نامده تشویش اجل دارد، کیست؟

بعد یک عمر طبابت سرِ کَل دارد، کیست؟

کیست این حکم پذیرفته و محکم نشده

از جمادی و نما مُرده و آدم نشده

این خدا کیست که یخ بستة دیروزان است؟

این خدا کیست؟ همان بندة دیروزان است

گفت ; اینک منم آهنگ خدایی کرده

و به کارِ دو جهان کارگشایی کرده

***
برف، چشمی به سفیدی زد و تابستان باخت

باد با نحوِ دگر کوبید، کشتیبان باخت

آخر از حنجرة دیو، دَمی نو برخاست

نفسی تازه نکردیم، غمی نو برخاست

خوشه ها بذر مصیبت به دروگر دادند

غوزه ها پنبه ندادند که اخگر دادند

کوه، خرپشته شد و ریگ شد و ارزن شد

نیزه شمشیر شد و دشنه شد و سوزن شد

مهلتی تا گذر از جنگل و یخ باقی بود

با گرانخوابی ما مهلت جان کندن شد

عجب این نیست که آتش به خموشی بکشد

عجب این است که آتش گُل ِ پیراهن شد

آنچه تا دیروز، خونخواه سیاووشان بود،

دست ما بود که آویختة گردن شد

بنده را یک دو نفر یک دو نفس رو دادند

تکیه بر تخت ِ خدایی زد و... اهریمن شد

این چنین بود که شب تازه نشد، خوابش برد

پشت ِ دیوار خداوندی خود خوابش برد

این چنین بود که برف آمد و جنگل یخ بست

دست ها پشت درختان معطّل یخ بست

***

حق ّ ما بوده است پوسیدن و پامال شدن

در زبان بازی آتش دهنان لال شدن

حق ّ ما بوده است داغی به جبین خوردن ها

با همان ضربة اوّل به زمین خوردن ها

ما همانیم که تیغی به تغاری دادیم

نقدِ یک عمر مشقّت به قماری دادیم

و همانی که به اورنگ خدایی دل بست

رخنة بندِ گران ساخته را با گِل بست

کعبه را پشت خداوندی خود گُم کردیم

منبری در نظر آمد شب و هیزم کردیم

برف و یخ بستگی برکه و شب سخت آمد

و به خاکسترِ جامانده تیمّم کردیم

پدران پاره زمینی پی معبد هشتند

ما شکم باختگان مزرع گندم کردیم

آنچه اینک جگر طایفه را می سوزد،

مُزدِ زهری است که در کاسة مردم کردیم

الغرض هرچه در این عرصه رسن پیدا شد

دیگران دام، ولی ما و شما دُم کردیم

درگرفت آتش عصیان قرون ما را نیز

مرده مان زنده نشد، کُشت مسیحا را نیز

نیمه شب خیل گراز آمد و شب پا را برد

این کَرَت نیل نه فرعون، که موسا را برد

عاقبت گاو طلا شیر بلا داد این جا

خمرة زر، می تسلیم به ما داد این جا

شهد گُل کرد و تشهّد به فراموشی رفت

نستعین آمد و نعبد به فراموشی رفت

زد یقین غوطه به تحقیق و شک آمد بیرون

سوخت قُقْنوس و از آن تِک تِکک آمد بیرون

پهلوان دود شد و حلقة نقّالی ماند

رود از درّة دیگر رفت، پل خالی ماند

اینک از قامت ما دست درازی مانده

و از آن قلعه که دیدی، درِ بازی مانده

جگری نیست که داغی بنشیند بر آن

و کلوخی که کلاغی بنیشیند بر آن

حرف ناگفته و لب دوخته ماییم، ای قوم!

آش ناخورده، دهن سوخته ماییم، ای قوم!

صف به صف قبله ندانسته و قامت بسته

گاو ناکُشته و امّید کرامت بسته

پدران پاره زمینی پی معبد هشتند

پسران میوة ممنوعه در آن می کشتند

حق ّ ما بوده است داغی به جبین خوردن ها

با همان ضربة اوّل به زمین خوردن ها

حق ّ ما بوده است پوسیدن و پامال شدن

سیصدوچاردهم بودن و دجّال شدن

***

برف، چشمی به سفیدی زد و تابستان باخت

یک نفر آن سوی ِ تسلیم درختان جان باخت

دست ما ماند و چه دستی، که کم از هیزم نیست

و امیدی که به سنگ است و به این مردم، نیست

محرمان، «باید» شان سیلی «شاید» خورده

و عمل، قفل ِ «اگر مرد بیاید...» خورده

عابد و زاهد و شبخیز و مسلمانایند

شیرِ بی یال و دُم و اشکم مولانایند

همه دلبستة دینار که دین آردشان

جن ّ و انس دو جهان زیر نگین آردشان

اندرون هر یکی از معرفتی پُر دارند

سر به یک بی ادبی می شود آخور دارند

یخ ِ این برکه به دریا برسد، نیست عجب

سامری از پی موسا برسد، نیست عجب

ترسم آن روز که از قلّه فرودآید مرد

سیصدوسیزده آدم نتوان پیدا کرد

ترسم آن روز که مردان ِ سرانجام آیند،

این جماعت همه با بقچة حمّام آیند

***

برف، چشمی به سفیدی زد و خون ها یخ بست

قوم را شوق ِ خدایی به درِ دوزخ بست

ای بسا دست که این گونه معطّل گشته

و بسا سکّه که خوابیده و ناچَل گشته

دیگر این خم نه بر ابروست، که بر پیکر ماست

دیگر این تیغ نه در پنجه، که زیر سر ماست

مردِ خود باش، قفاخورده تناور شده است

این دروغی است که لج کرده و باور شده است

اژدهایی است که آتش به دهن می خیزد

سومناتی است که محمودشکن می خیزد

آه، ای «لا»ی برافروخته! «الاّ »یت کو؟

آی هارون ِ نفس باخته! موسایت کو؟

کمری راست کن، آهنگ ِ رسایی طلبت

بینوا بندگکی باش، خدایی طلبت

مردِ خود باش که هنگامة استقبال است

سیصدوسیزده آیینه و یک تمثال است

سیصدوسیزده آیینه و یک تمثال است

مردِ خود باش که هنگامة استقبال است


فروردین دی 1372


تا کنون ۲ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

mohsen:

vaghean shere kheili ghashangi bud yadame term2 ostademun vasamun khund bagheie sherasham bezarin mamnun
كاوه دانشور:

عجب شعري !! احساس آدم به وجد مياد .
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *