+ - x
 » از همین شاعر
1 چکامه های آزادی
2 دو توته سروده
3 قلب همت
4 امروز که بی حساب کردم گریه
5 تصویر بغض
6 شیرۀ هستی
7 مشاعره
8 شرنگس
9 قامت غزل
10 پرچو شدم

 » بیشتر بخوانید...
 نور امید
 در چشمانت
 دل خون خواره را یک باره بستان
 هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمایل
 غم عشقت ز گنج رایگان به
 تمام اوست که فانی شدست آثارش
 تتار اگر چه جهان را خراب کرد به جنگ
 یادی از گذشته
 بیا تا قدر یک دیگر بدانیم
 صبح است و صبوح است بر این بام برآییم

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

قفسم تنگ و دلم طوفانیست
ابر ها در بدنم زندانیست
نیست چتری که پناهم باشد
آسمان بارانیست، آسمان بارانیست
از چه انگشت گرفتی به دهن
همگی می دانند
همگی می خوانند
متن سرمایهء من را که فقط یک دل بود
و تو غارت کردی
داغ رسوایی عشقت گل این پیشانیست
آسمان بارانیست، آسمان بارانیست
نا امیدی کمکی دشوار است
خانه از اشک فلک بیزار است
ناودان حنجرهء دیوار است
که به آواز ترش می گوید :
چکک خانهء ما در صدد ویرانیست
آسمان بارانیست، آسمان بارانیست
گریه دارد به درون بام دلم
ناودان زمزمهء آخر خود را به شکیبایی تهداب سرود
لرزه در قامت دیوار دوید
دستک از جای افتاد
خانه از پای افتاد
وای افسوس افسوس!
بعد ازین منزل من بیشهء سرگردانیست
آسمان بارانیست، آسمان بارانیست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *