+ - x
 » از همین شاعر
1 از قند هم گذشته نبات و عسل شدی
2 جز در تو . اسراری نمانده است
3 چارچوب دروازه
4 باغهای معلق بابل
5  این چهره ی روز گار است
6 پری گمشده
7 هشدار و اسکلیت
8 پیش از شیوع چشم تو اینجا اجل نبود
9 باغ قالی
10 آوازش را تکانده بود

 » بیشتر بخوانید...
 ای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشی
 یوسف کنعانیم روی چو ماهم گواست
 عشق چیست؟
 دی شاخ شکوفه در چمن می خندید
 ای تو پناه همه روز محن
 دوش دل عربده گر با کی بود؟
 که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی
 نو به نو هر روز باری می کشم
 بارش مهتاب
 زلفی که به جان ارزد هر تار بشوریدش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

این چهره ی روز گار استکه در من می نگری.تویی که بسیار خوابیده ایمن بامداد گوارایی بودم.

خانه ات کنار چناری بودبا قیامت پرندهپس از سال ها...روبه رویت چناریکه حتا کلاغبه زمستان شاخه اش نرفته است.

برای تو بود اگر،پنجره باز می کردمیا لباس های زیبا می خریدمبرای چشمان در شتی که هرگزبه نفع مانه چرخیدند.

تور بلند کرده ایاما کبوتران جوان گذشته اند.

من همیشه گریسته امبرای تماشایی که اتفاق نیفتادامااما اگر محشری بخندیمردگان ابرو بلند می شوند

.

و چشمانم از انجماد سال هارقصی دوباره آغاز می کنند.

کافی است به نامم بخوانیتا کوهساری، با هزار چشمهدوباره در من نفس بکشد.کافی است یکبار،تنها یکبارعاشق نگاه کنیتاجوان سال های سبزیاز اعماق پیریلبخندزناندوباره برگردد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *