+ - x
 » از همین شاعر
1 مرغی دیدم نشسته بر باره طوس
2 ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
3 از آمدن و رفتن ما سودی کو
4 بر مفرش خاک خفتگان می بینم
5 افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد
6 ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست
7 گر دست دهد ز مغز گندم نانی
8 ای پیر خردمند پگه تر برخیز
9 گویند بهشت و حورعین خواهد بود
10 امروز ترا دسترس فردا نیست

 » بیشتر بخوانید...
 ای مطرب جان چو دف به دست آمد
 بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد
 به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است
 امروز شهر ما را صد رونقست و جانست
 به تو بگویم
 گر تو مستی بر ما آی که ما مستانیم
 ای عشق پرده در که تو در زیر چادری
 ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر
 همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چون لاله به نوروز قدح گیر بدست
با لاله رخی اگر تو را فرصت هست
می نوش به خرمی که این چرخ کهن
ناگاه تو را چو خاک گرداند پست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *