+ - x
 » از همین شاعر
1 رقص آتش
2 باریکه راه سرنوشت
3 نرگس دلدار
4 دمی با حافظ
5 مادر
6 باده ی عرفان
7 خشم
8 آیت غرور
9 ستاره (ادبیات کودک)
10 آزادی

 » بیشتر بخوانید...
 راز را اندر میان نه وامگیر
 نه هرکس خود گرد هم خودگداز است
 جمع باشید ای حریفان زانک وقت خواب نیست
 شممت روح وداد و شمت برق وصال
 ز من و تو شرری زاد در این دل ز چنان رو
 مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب
 بشنو تو برتری
 بی دروغ
 ای خان و مان بمانده و از شهر خود جدا
 من چو موسی در زمان آتش شوق و لقا

۳.۸
امتیاز: ۳.۸ | مجموع آراء: ۵

به نام سخن پرور باهنر
جهاندار نیکوفر نامور

خداوند دستور و نام و زبان
فر افزای آیین دانشوران

خدایی که سوگند برخامه کرد
به خواندن بفرمود و هم نامه کرد

ازو یافت اندیشه پیدایشش
خرد پویه گاری روان پایشش

نوازشگرو دادگر، رهنمای
توانبخش و یکتای دانش فزای

خدایی که درخرگة آسمان
زمین آفرید و مه و کهکشان

به بالای ایوان، نگارین سپهر
به گیتی برینش درخشنده مهر

کنار رة شیری کهکشان
هزاران اَبَر اختر آتش فشان

خدایی که آراست گردون پیر
به بهرام و ناهید و کیوان و تیر

همه بیم و امید از آن اوی
روان و تن ما به فرمان اوی

شود خون خامه اگر آب رود
به پایان نیاید نوشتش درود

سپاس و ستایش ورا درخور است
که او خسرو و یاور و داور است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *